Področja:
statistika
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
1186

Statistični terminološki slovar
 
© 2014 Statistično društvo Slovenije
 
Avtorica: Blaženka Košmelj
Uredniški odbor: Andrej Blejec, Anuška Ferligoj, Katarina Košmelj, Jaro Lajovic, Janez Stare
Izdajatelj: Statistično društvo Slovenije
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2014
Javni (so)financer: /
 

  
Statistični terminološki slovar je angleško-slovenski slovar strokovnega izrazja s področja statistike. Objavljeni elektronski slovar temelji na knjižni obliki slovarja z enakim naslovom (ki sta ga izdala Statistično društvo Slovenije in SAZU) in je njegova nadgradnja, ki jo Komisija za statistično terminologijo Statističnega društva tekoče dopolnjuje z novimi izrazi.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
311.1(038)=163.6=111(0.034.2)
 
KOŠMELJ, Blaženka
        Statistični terminološki slovar [Elektronski vir] / Blaženka Košmelj. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2014. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/133/statisticni-slovar
 
ISBN 978-961-6474-26-9
 
272985856

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.