Področja:
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
6520

Bibliotekarski terminološki slovar
 
© 1987–2009 Bibliotekarska terminološka komisija
 
Avtorji: Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb
Izdajatelj: Bibliotekarska terminološka komisija
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2011
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
 

   Enojezični razlagalni terminološki slovar za področje bibliotekarstva, informacijskih znanosti, knjigarstva in nekaterih drugih področij, če posegajo v bibliotekarsko stroko (tiskarstvo, založništvo, računalništvo, dokumentalistika, informatika ipd.). Pripravila ga je Bibliotekarska terminološka komisija v letih 1987 – 2009.

 

 

 

 

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

02(038)=163.6

        BIBLIOTEKARSKI terminološki slovar [Elektronski vir] / Ivan Kanič ... [et al.] ; uredil Ivan Kanič ; izdajatelj Bibliotekarska terminološka komisija. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana, 2011. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar

ISBN 978-961-6474-13-9
1. Kanič, Ivan
268150016

 

 

 

   Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.