Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
59369

Amebisov slovar rim je narejen iz slovarja, ki ga uporablja sintetizator govora Govorec. Besede so razvrščene v skupine po rimah, in sicer v okoli 60.000 skupin. Besede z moško rimo imajo dodane še bogate rime. Besede, ki imajo več kot dva zaporedna nenaglašena zloga, so izločene.