μέλαθρον τό ep. poet.

gen. μελαθρόφι1.

a) strop

b) prečnik ki nosi strop

c) podstrešje

2. streha, hiša, stanovanje
        • τῶν δ' ἐκ μελάθρων iz te votline

Vir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar (Λ-Μ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Gardina, Yoshinaka Gerl, Iljaš, Keršič, Pikl, Pintarič, Kus, Šiškovič, Škraban

Komentiraj slovarski sestavek