last
I. sam. KOM
1. prostorninska mera za žito, 80 mernikov 2909,5 l
2. utežna mera za volno, 12 vreč 1981,3 kg
3. ladijski tovor
II. prid. zadnji, prejšnji
III. prisl. nazadnje, končno
IV. gl.
1. trajati
The discussions on redundancies lasted all day. Pogovori o presežku (zaposlenih) so trajali ves dan.
2. vzdržati

last consumer KOM končni (u)porabnik
last cost method R-KNJ vrednotenje zalog po zadnjih cenah
last-day business BORZ ultimo (terminski) posli zapadejo zadnji dan v mesecu
last in first out EKON, R-KNJ, kr. LIFO zadnji noter, prvi ven; zadnje kupljeno, prvo porabljeno; oddaja/vrednotenje zalog iz skladišča po zadnjih nabavnih cenah
LIFO method LIFO-metoda, metoda "zadnja vhodna – prva izhodna cena", metoda povratnih cen pri vrednotenju zalog; RAČ obdelava podatkov v nasprotnem vrstnem redu vnosov
last in first out basis; last hired first fired DEL, AM načelo, da se najprej odpuščajo delavci z najkrajšim delovnim stažem v podjetju
(and) last but not least in ne nazadnje; in kot zadnje, vendar nič manj pomembno pri naštevanju več dejstev
last month prejšnji mesec
last name AM priimek
the last but one predzadnji
last quarter zadnje trimesečje, zadnje četrtletje
last quotation BORZ zaključni dnevni tečaj
last price KOM zadnja cena najugodnejša/najnižja cena prodajalca
last-resort lending BANČ, MON refinanciranje centralne banke posojil, ki jih dajejo poslovne banke
last-survivor policy ZAV polica skupnega življenjskega zavarovanja (dveh) s klavzulo, da se zavarovalnina izplača šele po smrti drugega zavarovanca
last will (and testament) JUR zadnja volja, oporoka
last year lansko/prejšnje/minulo leto

the second last predzadnji

the year before last predzadnje leto, leto (po)prej
Last year's figures were bad, but they were an improvement on those of the year before last. Rezultati lanskega leta so slabi, vendar boljši kot leto prej.

of the last importance zelo pomembno
in the last instance na zadnji instanci, na najvišji ravni
in the last resort kot zadnja možnost; edino, kar preostane
This was my last resort. To je bilo edino, kar sem še lahko storil.

lasting solution trajna rešitev
lasting value trajna vrednost

close and lasting cooperation tesno in trajno/dolgoročno sodelovanje

Vir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek