run
I. sam.
1. tek, dirka, (hitra) vožnja
2. KOM naval, veliko povpraševanje
There was a great run on the article. Ta izdelek je bil zelo iskan. ali Povpraševanje po tem izdelku je bilo veliko.
3. TEH tek (stroja), zagon, obratovanje, čas delovanja/trajanja
II. gl.
1. teči, trajati, veljati
The contract has one more year to run. Do izteka pogodbe je še eno leto. ali Pogodba bo veljala še eno leto.
2. UPR voditi, upravljati
3. delovati, biti v pogonu, voziti
The computer was running invoices all night. Računalnik je vso noč izpisoval račune.
This train does not run on weekends. Ta vlak ne vozi ob koncu tedna.

run-off ballot odločilni krog volitev, končna izbira med dvema kandidatoma
the run of events tok/potek dogodkov
run on the new stamps veliko povpraševanje po novih znamkah
run-of-paper ad KOM oglas/reklama v časopisu/reviji, ki je objavljen po izbiri urednika
run on the pound MON, BORZ hitra/množična prodaja funtov in nakup drugih valut
run time RAČ čas izvajanja programa
run-up of prices on the stock market BORZ dvig cen/tečajev na trgu delnic
run of validity JUR trajanje/rok veljavnosti

acceptance run TEH, KOM poskusno obratovanje ob prevzemu
bank run BANČ, AM naval na banke (za dvig vlog)
hit-and-run driver JUR, TRANS voznik, ki po nesreči pobegne
production run ORG potek proizvodnje
test/trial run TEH poskusni zagon (stroja), poskusno obratovanje TRANS poskusna vožnja

be outside the common run biti boljši od povprečja, izstopati
have a good run of business dobro/uspešno poslovati, delati dobre posle
pay in the long run izplačati se (dolgoročno)
start to run začeti teči/delovati
The period starts to run… Rok začne teči …

in the long run dolgoročno, konec koncev, sčasoma, končno

run an account with a shop KOM, FIN kupovati na odprt račun, imeti v trgovini odprt račun
run aground/ashore TRANS nasesti
run a business UPR pog. imeti/voditi podjetje
run as a candidate in an election kandidirati na volitvah
run in connection with TRANS imeti zvezo z drugim vlakom
run a credit line BANČ, AM imeti odprto kreditno linijo
run into debt FIN zadolžiti se
run one's face FIN, AM pog. dobiti posojilo na lepe oči, izkoristiti svoj videz/imidž za pridobitev posojila
run a factory UPR upravljati/voditi tovarno
run on gas TRANS, AM voziti (se) na bencin
run a hazard tvegati
run house voditi gospodinjstvo, gospodinjiti
run letters into a file vložiti pisma v fascikel
run low pohajati, zmanjkovati
run a machine TEH delati pri stroju
run through one's mail (na hitro) pregledati pošto
run at 90% occupancy TUR biti 90% zaseden/oddan hotel
run for an office DEL, AM kandidirati za delovno mesto, potegovati se za funkcijo/položaj
run for the presidency POL kandidirati za predsednika
run a profit delati z dobičkom, ustvarjati dobiček
run a profit-sharing plan/scheme EKON, UPR poslovati po načelu soudeležbe (zaposlenih) pri dobičku
run in the red FIN, R-KNJ priti v rdeče številke, delati izgubo
run a restaurant TUR imeti/voditi restavracijo
run a risk tvegati, spustiti se v tveganje
run short pohajati, zmanjkovati
Our stock is running short. Zaloga nam pohaja.
run into thousands of pounds znašati več tisoč funtov, iti v tisoče funtov npr. stroški

run against sb. POL, DEL nastopiti kot protikandidat komu
run down (postopno) zmanjševati proizvodnjo, ustavljati poslovne dejavnosti pred zaprtjem podjetja/tovarne
run down the goods of a competitor kritizirati/črniti konkurenčne izdelke
run down the staff DEL zmanjšati število zaposlenih
run down stocks KOM zmanjšati zaloge
run off with the cash pog. popihati jo z denarjem
run off the rails TRANS iztiriti se
run out of funds FIN ostati brez denarja/sredstev
run out of gas pog. popustiti, izgubiti sapo
run out of gasoline TRANS ostati brez bencina
run out of port TRANS izpluti
run out of sth. zmanjkati česa
We ran out of paper. Zmanjkalo nam je papirja.
run up an account with a shop KOM povečevati svoj dolg v trgovini
run up the bidding navijati ceno (na licitaciji), licitirati
run up the costs FIN poveč(ev)ati stroške

running account BANČ kontokorent, obračunski konto, tekoči račun
running of an account R-KNJ spremembe in stanje na kontu/računu
running claims R-KNJ sprotne/tekoče terjatve
running costs R-KNJ stroški poslovanja, tekoči obratovalni stroški
running costs of a project stroški izvajanja projekta
running days BANČ, TRANS, kr. r.d. zaporedni (koledarski) dnevi
running engagements tekoče obveznosti
running expenses R-KNJ splošni upravni stroški, režijski stroški, stroški iz rednega poslovanja, tekoči (obratovalni) stroški
running-in expenses R-KNJ zagonski stroški
running liabilities R-KNJ sprotne/tekoče obveznosti
running metre KOM tekoči meter
running number tekoča/zaporedna številka
running repairs TEH tekoče vzdrževanje
running down of stocks EKON zmanjševanje zalog
running total R-KNJ vmesni seštevek ki se prenaša v naslednji stolpec
running of trains TRANS železniški promet

costs of running a business R-KNJ tekoči stroški poslovanja

during the running of the contract v času trajanja/izvajanja pogodbe
for six years running šest let zapored, šest zaporednih let

Vir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek