tortoiseshell (samostalnik) tortoise-shell

Vir: Amebisov slovar sopomenk - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek