dóza -e ž  količina zdravila ali sevanja, ki ga dobi bolnik v določenem času  sin. dosis, odmerek

Stalne zveze:
hitrost ~e, merilnik hitrosti ~e, obsevanje z deljeno ~o, odmerjanje ~e, radioterapija z deljeno ~o, razmerje med ~o in odzivom, razmerje med ~o in učinkom;  

Razložene stalne zveze:
ablativna ~ sevanja ki povzroči odstranitev, razgradnjo organa ali tumorja;
absorbirana ~ ionizirajočega sevanja energija ionizirajočega sevanja, ki se absorbira v enoti mase snovi (enota za merjenje je gray);
dnevna ~ doza zdravila, ki jo bolnik dobi v štiriindvajsetih urah;
določena dnevna ~ definirani dnevni → odmerek;
~ zdravila količina zdravila, ki jo dobi bolnik sin. odmerek zdravila;
ekspozicijska ~ ionizirajočega sevanja doza ionizirajočega sevanja, izmerjena kot količina ionizacije v zraku (izražena v coulombih na kilogram zraka);
ekvivalentna ~ ionizirajočega sevanja absorbirana doza, uravnovešena glede na relativno biološko učinkovitost sevanja (enota za merjenje je sievert) prim. relativna biološka učinkovitost;
farmakološka ~ doza zdravila, ki ima izražen zdravilni učinek;
fiziološka ~ 1. najmanjša doza zdravila, ki že izzove za zdravilo značilni učinek sin. fiziološki odmerek 2. količina učinkovine (npr. hormona), ustrezna normalnim razmeram v organizmu;
frakcionirana ~ razdeljena doza kakega zdravila (npr. kratko delujočega insulina) ali sevanja;
gonadna ~ doza sekundarnega ionizirajočega sevanja, ki zadene gonade pri diagnostičnem ali terapevtskem obsevanju;
individualna ~ doza zdravila, ki je za posameznega bolnika ravno ustrezna sin. individualni odmerek;
infektivna ~ najmanjše mogoče število mikroorganizmov, ki lahko povzroči nalezljivo bolezen sin. ID, infektivna enota;
inhibitorna ~ doza zdravila, ki lahko povzroči določeno zaviranje (npr. rasti mikroorganizmov, aktivnosti encima) sin. ID;
kolektivna ekvivalentna ~ s katero se izraža obsevanost skupine ljudi ali vse populacije sin. kolektivni ekvivalentni odmerek;
kumulativna radiacijska ~ celotna doza pri ponavljajočih se obsevanjih;
letalna ~ doza zdravila ali strupa, ki povzroči smrt sin. dosis letalis, LD;
maksimalna dnevna ~ uradno določena največja dovoljena doza, ki jo bolnik lahko dobi v enem dnevu in se brez posebnega namena ne sme prekoračiti;
maksimalna dovoljena ~ količina absorbirane energije ionizirajočega in neionizirajočega sevanja, ki ne povzroča zdravstvenih okvar, če je delavec sevanju izpostavljen 8 ur dnevno, 6 dni v tednu, 40 let sin. največji dovoljeni odmerek;
maksimalna ~ uradno določena največja dovoljena doza, ki se brez posebnega namena ne sme prekoračiti sin. maksimalni odmerek;
maksimalna enkratna ~ uradno določena največja dovoljena doza, ki jo bolnik lahko dobi naenkrat in se brez posebnega namena ne sme prekoračiti;
mediana letalna ~ srednja letalna → doza;
mediana terapevtska ~ srednja terapevtska → doza;
minimalna eritemska ~ najmanjša količina ultravijoličnega sevanja, ki izzove na koži eritem sin. MED;
minimalna letalna ~ najmanjša doza zdravila ali strupa, ki že lahko povzroči smrt prizadetega sin. najmanjši letalni odmerek, najmanjši smrtni odmerek;
minimalna smrtna ~ minimalna letalna → doza;
nadpražna ~ vsaka doza, ki je večja od doze z najmanjšim, še opaznim učinkom;
najmanjša letalna ~ minimalna letalna → doza;
obnovitvena ~ obnovitveni → odmerek;
površinska ~ doza sevanja na površini telesa;
pražna ~ s katero se doseže terapevtski ali škodljivostni prag;
prejeta ~ doza zdravila, dana glede na predvideni učinek;
prekoračena ~ doza zdravila, ki je večja od dovoljene doze sin. prekoračen odmerek;
rastoča ~ doza zdravila, ki se med zdravljenjem povečuje;
sevalna ~ doza sevanja, dana v terapevtski namen;
skupna ~ doza zdravila, ki jo bolnik prejme med vsem zdravljenjem sin. skupni odmerek;
smrtna ~ standardna letalna → doza;
srednja efektivna ~ doza zdravila, ki pri polovici poskusnega vzorca izzove zaželeni učinek sin. ED50;
srednja infektivna ~ število bakterij, ki povzročijo bolezen pri polovici poskusnih živali določene vrste;
srednja letalna ~ 1. ki pri polovici poskusnih živali povzroči smrt sin. LD50 2. ocenjena doza ki bi pri približno polovici prizadetih oseb povzročila smrt;
srednja smrtna ~ srednja letalna → doza;
srednja terapevtska ~ terapevtska doza, ki pri polovici ljudi povzroči za zdravilo značilen učinek;
standardna ~ terapevtska doza, ki pri večini ljudi povzroči za zdravilo značilen učinek;
standardna letalna ~ ki bi pri večini prizadetih oseb povzročila smrt sin. smrtni odmerek;
subletalna ~ ki je nevarna, vendar ne povzroča smrti prizadetega;
supraletalna ~ ki prekoračuje standardno letalno dozo;
terapevtska ~ doza zdravila med fiziološko in maksimalno dozo;
tumorska ~ sevanja doza ionizirajočega sevanja, ki jo prejme tumor;
udarna ~ povečana doza, s katero se ob začetku zdravljenja hitro doseže želena koncentracija zdravila v organizmu;
vzdrževalna ~ doza zdravila, ki omogoča vzdrževanje za zdravilo značilnega učinka sin. vzdrževalni odmerek 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta