kóst  ž  sestavni del telesnega ogrodja, ki je zgrajen iz kostnine in ima v notranjosti kostni mozeg, na površini pa pokostnico  sin. os ossis

Proste zveze:
erozija ~i, hipertrofija ~i, mineralizacija ~i, uravnavanje zlomljenih ~i;  

Stalne zveze:
apeks skalnice temporalne ~i, aseptična nekroza ~i, bazilarni del okcipitalne ~i, biopsija ~i, etmoidna incizura frontalne ~i, fibrozna displazija ~i, gigantocelularni tumor ~i, lateralni del okcipitalne ~i, (mali/veliki) rog hioidne ~i, mastoidna incizura temporalne ~i, Pagetova bolezen ~i, petrozni del temporalne ~i, piramidni procesus palatinalne ~i, Recklinghausnova bolezen ~i, resorpcija ~i, sindrom lačnih ~i, skvamozni del temporalne ~i, slikanje gostote ~i, stiloidni procesus temporalne ~i, temporalni procesus zigomatične ~i, timpanični del temporalne ~i, uncinatni procesus etmoidne ~i, zigomatični procesus frontalne ~i, zigomatični procesus temporalne ~i;  

Razložene stalne zveze:
alveolarna ~ kompaktna kost, ki sestavlja zobni alveol, v kateri so zasidrana vlakna periodontnega ligamenta sin. lamina dura;
cevasta ~ katerakoli kost zgornjega in spodnjega uda, ki ima v diafizi votlino s kostnim mozgom sin. os longum;
čolničasta ~ 1. navikularna → kost 2. skafoidna → kost;
dolga ~ cevasta → kost;
etmoidna ~ → sitka;
frontalna ~ → čelnica;
hamatna ~ zapestna kost na ulnarni strani distalne vrste zapestnih koščic sin. kaveljnica, os hamatum;
hioidna ~ → podjezičnica;
incizivna ~ srednji del maksile, ki nosi sekalce in je pri plodu ločen od ostale maksile sin. intermaksila, medčeljustnica, os incisivum, praemaxilla, premaksila;
intermediarna kuneiformna ~ najmanjša od treh tarzalnih kosti klinaste oblike, ki so med navikularno in prvimi tremi metatarzalnimi kostmi sin. os cuneiforme intermedium;
jezdečeva ~ boleča zatrdlina v stegenskih adduktornih mišicah zaradi kronične poškodbe pri jahanju prim. osificirajoči miozitis;
kapitatna ~ kost v distalni vrsti karpalnih kosti sin. glavatica, os capitatum;
karpalne ~i v proksimalno in distalno vrsto razporejenih osem kosti, ki tvorijo zapestje sin. ossa carpalia, ossa carpi, zapestnice;
klinaste ~i tri tarzalne kosti klinaste oblike (intermediarna kuneiformna → kost, lateralna kuneiformna → kost in medialna kuneiformna → kost);
kockasta ~ kuboidna → kost;
kokcigealna ~ → trtica;
kratka ~ ki nastane z osifikacijo iz samo enega centra in nima diafize sin. os breve;
kuboidna ~ kost na lateralni strani tarzusa med petnico ter 4. in 5. metatarzalno kostjo sin. os cuboideum;
lakrimalna ~ tanka koščena ploščica v medialni steni očnice, ki je v stiku s sitko in maksilo sin. os lacrimale, solznica (2);
lateralna kuneiformna ~ najbolj lateralna od treh tarzalnih kosti klinaste oblike, ki so med navikularno in prvimi tremi metatarzalnimi kostmi sin. os cuneiforme laterale;
lobanjske ~i ki tvorijo skelet lobanje sin. ossa cranii;
lunatna ~ kost v proksimalni vrsti karpalnih kosti sin. lunatum, lunica (2), os lunatum;
marmorirana ~ → osteopetroza;
medialna kuneiformna ~ medialna in največja od treh tarzalnih kosti klinaste oblike, ki so med navikularno in prvimi tremi metatarzalnimi kostmi sin. os cuneiforme mediale;
membranska ~ ki je nastala z dezmalno osifikacijo prim. dezmalna osifikacija, dezmokranij;
metakarpalne ~i pet cevastih kosti roke (1), katerih proksimalne epifize so v stiku z distalno vrsto karpalnih kosti, distalne pa s falangami sin. dlančnice, ossa metacarpalia, ossa metacarpi;
metatarzalne ~i pet cevastih kosti noge (1), ki so v stiku proksimalno s kuboidno kostjo in kuneiformnimi kostmi, distalno pa s falangami sin. ossa metatarsi, stopalnice;
nartne ~i tarzalne → kosti;
navikularna ~ kost med talusom in tremi kuneiformnimi kostmi sin. čolnič (1), os naviculare;
navikularna ~ noge navikularna → kost;
navikularna ~ roke skafoidna → kost;
nazalna ~ poligonalna koščena ploščica, ki tvori del stranske stene nosne votline sin. nósnica, os nasale;
nebna ~ → nebnica (1);
nosna ~ nazalna → kost;
obrazne ~i lobanjske kosti, ki tvorijo obrazni del lobanje sin. ossa faciei;
okcipitalna ~ ki tvori zadajšnji del nevrokranija in oklepa veliko zatilnično lino sin. os occipitale, zaglavnica, zatilnica;
palatinalna ~ → nebnica (1);
parietalna ~ → temenica;
piziformna ~ po velikosti in obliki grahu podobna kost v proksimalni vrsti karpalnih kosti, ki je v stiku s trikvetrno kostjo sin. grašek, os pisiforme;
ploščata ~ za katero je značilna tanka, ploščata oblika (npr. lopatica, nekatere lobanjske kosti) sin. os planum;
pnevmatična ~ ki ima v notranjosti z zrakom napolnjeno votlino;
podjezična ~ hioidna → kost;
rebrna ~ vsaka od dvanajstih parov cevastih kosti, ki skupaj s prsnimi vretenci in prsnico tvorijo ogrodje prsnega koša sin. os costale;
sezamoidne ~i številne ovalne kosti, večinoma majhne, ponavadi vključene v kito ali sklepno ovojnico, najpogosteje v rokah in nogah (dve sezamoidni kosti — pogačica in fabela — sta v bližini kolenskega sklepa) prim. ossa sesamoidea manus, ossa sesamoidea pedis;
sfenoidalna ~ kost možganskega dela lobanje, ki ima telo in tri pare odrastkov sin. os sphenoidale, zagozdnica;
skafoidna ~ najbolj lateralno ležeča kost v proksimalni vrsti karpalnih kosti sin. čolnič (2), os scaphoideum;
šivne ~i ki nastanejo med kostmi kalvarije, navadno v sagitalnem ali v lambdoidnem šivu sin. ossa suturarum;
tarzalne ~i sedem kosti noge (1), ki tvorijo nart in so razporejene v medialno in lateralno skupino sin. nartnice, ossa tarsalia, ossa tarsi;  prim. kostni tarzus;
temporalna ~ kost nevrokranija, v kateri sta slušni in ravnotežni organ sin. os temporale, senčnica;
trapezasta ~ večja kost v distalni vrsti karpalnih kosti sin. os trapezium, trapezium, velika mnogovogelnica;
trapezoidna ~ manjša kost v distalni vrsti karpalnih kosti sin. mala mnogovogelnica, os trapezoideum;
trikveterna ~ kost na ulnarni strani v proksimalni vrsti karpalnih kosti sin. os triquetrum, triogelnica;
zapestne ~i karpalne → kosti;
zigomatična ~ → ličnica;
zračna ~ pnevmatična → kost Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek