léstvica -e ž  razvrstitev posameznih vrednosti istovrstnih pojavov po stopnjah, zaporedju, kvalitativnih ali kvantitativnih lastnostih  sin. skala (1)

Razložene stalne zveze:
absolutna ~ Kelvinova → lestvica;
Ashworthowa ~ klinična lestvica za ocenjevanje spastičnosti (modificirana ima 5 stopenj);
barvna ~ nominalna lestvica, ki razvršča barve glede na položaj v spektrumu;
Beckova ~ depresivnosti diagnostična lestvica, ki ocenjuje 21 simptomov depresivnosti;
Borgova ~ dispneje lestvica, po kateri bolnik sam semikvantitativno oceni moč dispneje;
Celzijeva ~ temperaturna intervalna lestvica, ki deli temperaturno območje med lediščem (0 °C) in vreliščem (100 °C) na sto enakih delov (stopinj Celzija);
Charrièrova ~ intervalna lestvica za merjenje premera sond, katetrov in drugih cevastih medicinskih inštrumentov in pri kateri tri stopinje ustrezajo enemu milimetru sin. Charrièrova skala, francoska lestvica;
Fahrenheitova ~ temperaturna intervalna lestvica, čeprav zastarela, še vedno v uporabi zlasti v Združenih državah Amerike, pri kateri je ledišče označeno z 32 °F, vrelišče z 212 °F;
framinghamska ~ stopnje ogroženosti ameriška lestvica za izračun stopnje srčno-žilne ogroženosti oziroma verjetnosti, da bo nekdo zbolel zaradi srčno-žilnega dogodka na podlagi prisotnih dejavnikov tveganja (starost, spol, raven holesterola, raven krvnega tlaka, kajenje, sladkorna bolezen);
francoska ~ Charrièrova → lestvica;
glasgowska ~ kome standandizirana ordinalna lestvica, ki ocenjuje stopnjo motnje zavesti oziroma odzivnosti bolnika glede na odpiranje oči, govorno odzivnost in motorično odzivnost, pri čemer pomeni najnižja vrednost najtežjo klinično sliko;
Hamiltonova ~ depresivnosti kratka, priročna diagnostična lestvica za oceno depresivnosti;
imenska ~ nominalna → lestvica;
intervalna ~ v katero so razporejeni pojavi po količini, njene vrednosti pa omogočajo primerjanje razlik med pari vrednosti (npr. temperaturne skale) sin. intervalna skala;
Kelvinova ~ temperaturna intervalna lestvica, ki se označuje s stopinjami, imenovanimi kelvini (K), stopinje so enake stopinjam Celzija, ledišče je označeno z 273,15 K, absolutna ničla pa z 0 K (pri kateri vse molekule mirujejo) sin. Kelvinova skala;
~ APACHE lestvica za oceno zdravstvenega stanja pri bolnikih s kirurškimi okužbami v trebušni votlini (z bolnikom povezani napovedni dejavniki razpleta bolezni so se pokazali pomembnejši od vrste in mesta okužbe);
~ AVPU lestvica za hitro oceno stopnje zavesti prim. AVPU;
~ funkcionalne neodvisnosti najbolj razširjen funkcijski test, s katerim se ocenjuje osebna nega, nadzor sfinktrov, premeščanje, gibanje, komunikacija in socialne veščine (najpogosteje se uporablja kot merilo prizadetosti ali kot ocena učinkovitosti zgodnjih rehabilitacijskih programov) sin. FIM;
~ KPSS kratek → preizkus spoznavnih sposobnosti;
~ pH logaritemska lestvica v razponu od 0 do 14 za izražanje kislosti ali alkalnosti raztopine, krvi, urina prim. pH;
~ po Gesellu test za ocenjevanje razvoja otrok, s katerim se ocenjujejo motorika, obnašanje, govor in socialna vključenost;
~ po Katarini Berg za ocenjevanje ravnotežja;
Likertova ~ tristopenjska ali petstopenjska ordinalna lestvica za označevanje mnenj ali stališč pri intervjuvanih ali anketiranih osebah o določeni trditvi, pri čemer so mnenja razvrščena od najnižje vrednosti, ki označuje močno nestrinjanje, preko srednje vrednosti, ki označuje, da oseba nima mnenja, do najvišje vrednosti, ki označuje močno strinjanje;
nominalna ~ v katero so razporejeni pojavi po kakovosti (npr. po spolu, poklicu, barvi) sin. nominalna skala;
ordinalna ~ v katero so razporejeni pojavi po količini, vendar presledki med posameznimi vrednostmi lestvice niso nujno enaki (npr. šolske ocene, stopnja izobrazbe) sin. ordinalna skala;
racionalna ~ v katero so razporejeni pojavi po količini, njene vrednosti pa omogočajo primerjanje razmerij med pari vrednosti (npr. logaritemska lestvica) sin. racionalna skala;
razmernostna ~ racionalna → lestvica;
razmična ~ intervalna → lestvica;
urejenostna ~ ordinalna → lestvica;
vidno analogna ~ 100 mm dolga črta, na kateri bolnik označi, kako močna je njegova bolečina, utrujenost, oteženo dihanje ipd.;
vinelandska ~ socialne zrelosti ocenjevalna lestvica, ki meri lastnosti in dosežke v socialnem vedenju preizkusne osebe (npr. samostojnost pri hranjenju, oblačenju, sposobnost zaposlitve);
Wechslerjeva ~ inteligentnosti za odrasle standardizirana lestvica za ocenjevanje splošne inteligentnosti pri odraslih sin. WAIS;
Wechslerjeva ~ inteligentnosti za otroke standardizirana lestvica za ocenjevanje splošne inteligentnosti pri otrocih, starih od 5 do 15 let sin. WISC 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta