medicína -e ž  veda, ki preučuje zdravega in bolnega človeka, njegov razvoj, zgradbo in delovanje njegovega organizma, vzroke in potek bolezni, njihovo preprečevanje, spoznavanje, zdravljenje ali lajšanje ter stroka, ki skrbi za učinkovito in smotrno zdravstveno varstvo prebivalstva 

Proste zveze:
arhaična ~, demonistična ~, letalska ~, Nobelova nagrada za fiziologijo ali ~o, transplantacijska ~, zgodovina ~e;  

Stalne zveze:
dispanzer ~e dela, zdravnica družinske ~e, zdravnik družinske ~e, zdravnik splošne ~e;  

Razložene stalne zveze:
alternativna ~ ki za ugotavljanje in zdravljenje bolezni uporablja znanstveno nepreverjene metode, temelječe na tradiciji in verovanju sin. zdravilstvo;
arabska ~ ki je doživela razcvet od 10. do 12. stoletja in ohranila pridobitve antične medicine, bila najbolj razvita na področjih terapije, dietetike in nege bolnika, s posredništvom medicinskih šol v Salernu in Montpellieru je prodrla tudi v Evropo (za evropsko medicino najpomembnejša predstavnika sta Rhazes in Avicenna) prim. Averroes, Avicenna, Hunayn bin Ishaq, Rhazes;
defenzivna ~ odločanje zdravnika, ki odstopa od klinične doktrine zato, da bi se ognil pacientovemu nezadovoljstvu ali tožbi;
dentalna ~ → zobozdravstvo;
družinska ~ primarno zdravstveno varstvo vseh članov družine ne glede na spol, starost ali zdravstveni problem prim. splošna medicina;
eklektična ~ ki izvira že iz antike in temelji na izboru iz raznih filozofsko medicinskih tokov tistega, kar ocenjuje na podlagi razumevanja in izkušenj kot najboljše v diagnostiki in terapiji;
eksperimentalna ~ bazično in aplikativno predklinično in klinično raziskovanje;
empirična ~ ki temelji na izkustvu in opazovanju;
fizikalna ~ ki uporablja za zdravljenje fizikalne dejavnike (npr. svetlobo, toploto, mraz, elektriko ali mehanske postopke);
forenzična ~ sodna → medicina;
galenska ~ medicinski nauk, ki ga je uvedel Galen;
grško-rimska ~ medicina v antični Grčiji in Rimu;
hipokratična ~ starogrška → medicina;
Hipokratova ~ starogrška → medicina;
holistična ~ ki upošteva človeka kot integralno osebnost (biopsihosocialno celoto);
humana ~ ki se ukvarja s človekom;
humoralna ~ vodilna smer starogrške medicine, ki je temeljila na konceptu, da pravilno razmerje štirih telesnih sokov (kri, flegma, rumeni žolč, črni žolč) rezultira v zdravju, kakovostne in količinske spremembe telesnih sokov pa vodijo v bolezen prim. diskrazija, evkrazija;
intenzivna ~ multidisciplinarna dodatna specializacija za intenzivno zdravljenje prim. intenzivno zdravljenje;
interna ~ ki se ukvarja z boleznimi notranjih organov in njihovim konservativnim zdravljenjem;
javnozdravstvena ~ del javnozdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo zdravniki;
jedrska ~ nuklearna → medicina;
kartezijanska ~ ki sloni na naukih filozofa R. Descartesa (Kartezija) prim. Descartes, René;
katastrofna ~ ki se ukvarja z zdravstvenimi problemi v katastrofnih razmerah;
kitajska ~ na podlagi konfucionizma in taoizma sloneča medicina, ki deli bolezni na bolezni z zvečano ali zmanjšano funkcijo ter jih prepoznava po pulzu in skrbnem opazovanju bolezenskih znakov, pri zdravljenju poleg zelišč upošteva načelo »nasprotno se zdravi z nasprotnim« ter uporablja akupunkturo in moksibustijo;
klinična ~ 1. preučevanje bolezni na živih bolnikih 2. zadnja tri leta študija na medicinski fakulteti, ki zajema študij in delo z bolnikom;
komplementarna ~ neškodljivi ali koristni postopki alternativne medicine, ki jih uporabljajo ob konvencionalni medicini, čeprav niso znanstveno preverjeni;
konvencionalna ~ ki se poučuje in razvija na medicinskih fakultetah, izvajajo ali nadzorujejo jo doktorji medicine, uporablja znanstveno preverljive metode;
kurativna ~ ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolnikov;
laična ~ ljudska → medicina;
ljudska ~ ki temelji na izkušnjah ljudi in ljudskem izročilu;
~ dela ki preučuje dinamične odnose med delavcem, delovnim mestom in širšim okoljem ter izvaja kompleksno zdravstveno varstvo delavcev z namenom humanizacije dela ter boljšega varovanja življenja, zdravja in delovne zmogljivosti delavcev;
~ dela, prometa in športa ki opravlja kompleksno zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev prometa ter športnikov in rekreativcev;
~ lokalne skupnosti skupno ime za veje medicine, ki so usmerjene v zdravljenje bolezni, upoštevaje vpetost posameznika v ožje ali širše družbeno in naravno okolje;
~ prometa ki opravlja kompleksno zdravstveno varstvo udeležencev cestnega, tirnega, vodnega in zračnega prometa;
~ skupnosti skupno ime za veje medicine, usmerjene v zdravljenje in preprečavanje bolezni pri posamezniku ali celotni skupnosti (družinska medicina, medicina dela, medicina lokalne skupnosti, otroško zdravstvo na primarni ravni, šolska medicina in preventivno zobozdravstvo otrok);
~ športa športna → medicina;
molekularna ~ znanstvena veja medicine, ki uporablja tehnike molekularne biologije pri raziskovanju, v perspektivi pa tudi pri zdravljenju bolezni;
na dokazih temelječa ~ z dokazi podprta → medicina;
na izsledkih temelječa ~ z dokazi podprta → medicina;
nuklearna ~ ki uporablja radioizotope za ugotavljanje in zdravljenje bolezni;
okoljska ~ področje medicine, ki se ukvarja z okoljskimi vidiki varovanja in ohranjanja zdravja;
paliativna ~ ki se ukvarja z lajšanjem simptomov brez cilja povrnitve zdravja sin. paliativa;  prim. hospic, paliativna terapija;
pastoralna ~ del medicinske izobrazbe, ki je potrebna duhovniku;
perinatalna ~ ki se ukvarja z zdravjem otroka v perinatalnem obdobju;
personalizirana ~ posamezniku prilagojena → medicina;
pomorska ~ ki se ukvarja z zdravjem in boleznimi pomorščakov;
posamezniku prilagojena ~ koncept obravnave bolnika z upoštevanjem njegovih posebnosti, tako da najprej z uporabo različnih orodij (genotipizacija, določitev genetskega profila, izračunanje tveganja za določene bolezni itd.) razširijo diagnostiko, nato pa z upoštevanjem njegovih individualnih značilnosti (starost, spol, konstitucija, prehrana, okolje, imunski profil, nagnjenost k boleznim) določijo najboljše oblike zdravljenja in rehabilitacije ter mu na tej podlagi tudi napovejo prognozo in določijo ustrezne preventivne ukrepe (ta koncept je nasproten konvencionalnemu, pri katerem vsak bolnik z določeno diagnozo dobi enako zdravljenje in ki temelji na statističnih povprečjih iz obsežnih kliničnih študij);
potovalna ~ ki preučuje pojavljanje, zdravljanje in preprečevanje bolezni na potovanjih;
predklinična ~ prvi del medicinskega študija, ki pretežno teoretično pripravlja študente za delo z bolnikom in obsega predmete naravoslovja, ortologije in patologije;
preventivna ~ ki se ukvarja z izboljševanjem zdravja in preprečevanjem bolezni sin. preventivno zdravstvo;
psihosomatska ~ ki se ukvarja z odnosi med duševnimi in telesnimi funkcijami organizma in ta spoznanja uporablja za zdravljenje bolezni;
regenerativna ~ veja medicine, ki se ukvarja z obnovo fizioloških funkcij organov in tkiv in pri tem lahko uporablja celice, gojene in vitro, metode tkivnega inženirstva, različne naravne rastne faktorje in druge biotehnološke metode;
rustikalna ~ zdravljenje s primitivnimi sredstvi na podeželju;
samostanska ~ ki so jo gojili v srednjeveških samostanih, kjer so nastale prevajalske šole;
socialna ~ ki preučuje vplive ekonomskih, prosvetnih in drugih družbenih razmer na zdravje prebivalstva ter predlaga izboljšave;
sodna ~ specialna medicinska stroka, ki posreduje medicinske ugotovitve pravnim in drugim pristojnim oblastem, tako v kazenskih kot v civilnih zadevah;
somatska ~ ki se ukvarja samo s telesom človeka;
splošna ~ ki celostno in dolgoročno obravnava zdravstvene težave posameznika, ne glede na spol, starost ali vrsto težave prim. družinska medicina;
spolna ~ ki se ukvarja z motnjami na področju spolnosti;
starogrška ~ antična medicina, ki je bila že od začetka svojega razvoja trdno na materialističnih stališčih, se kmalu otresla magije in praznoverja ter v praksi temeljila na empirizmu in dosegla svoj vrh s Hipokratom, utemeljiteljem starogrške znanstvene medicine, iz katere se je razvila zdajšnja medicina;
starorimska ~ ki so jo prenesli v antični Rim grški zdravniki, ki so delovali najprej kot sužnji, nato kot svobodnjaki, rimska zakonodaja pa se je predvsem ukvarjala s higiensko-sanitarnimi vprašanji;
stratificirana ~ ki je usmerjena k zdravljenju definiranih podskupin v populaciji bolnikov (bolniki v podskupini izkazujejo podobnosti v dovzetnosti za določeno bolezen ali v nastopu in poteku določene bolezni ali v /ne/odzivnosti na določeno vrsto zdravljenja idr.);
šolska ~ 1. ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom šolarjev in dijakov 2. ki se poučuje na medicinskih fakultetah in medicinskih visokih šolah;
športna ~ ki opravlja kompleksno zdravstveno varstvo športnikov in rekreativcev;
teurgična ~a ki je temeljila na prepričanju, da je bolezen kazen bogov in da jo bogovi lahko pozdravijo;
tradicionalna ~ ljudska → medicina;
transfuzijska ~ v ožjem smislu veda o uporabi krvi in krvnih sestavin za zdravljenje, danes razširjena na področje naprednega zdravljenja (celične terapije, tkivnega inženirstva in genskega zdravljenja) ter različnih laboratorijskih preiskav v zvezi s transplantacijo in histokompatibilnostjo, vodenja biobanke, vodenja nacionalnih registrov krvodajalcev, bolnikov in dajalcev kostnega mozga idr. prim. transfuziologija;
translacijska ~ interdisciplinarne dejavnosti za hiter in učinkovit prenos izsledkov bazičnih in predkliničnih raziskav v klinično prakso;
vesoljska ~ ki se ukvarja s fiziološkimi motnjami in boleznimi človeka pri izstrelitvi v vesolje, med bivanjem v njem in pri povratku na Zemljo (povezanimi z velikimi pospeški, ionizirajočim sevanjem, breztežnostjo, osamitvijo itd.);
veterinarska ~ → veterina;
vojna ~ ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom vojakov in civilnega prebivalstva, izpostavljenim specifičnim škodljivostim vojne;
z dokazi podprta ~ uporaba znanstvenoraziskovalno preverjenih kliničnih izsledkov za optimalno oskrbo bolnikov sin. evidence based medicine;
znanstvena ~ ki se v nasprotju z empirično in alternativno medicino opira le na znanstveno preverjene načine zdravljenja Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek