odpórnost -i ž  

1. lastnost, ki jo ima, kdor se ne okuži, ne zboli  sin. rezistenca (2) 

2. sposobnost prenašanja škodljivih vplivov, okoliščin, dejavnikov  sin. rezistenca (3)

Razložene stalne zveze:
bakterijska ~ proti antibiotikom naravna ali pridobljena lastnost bakterijskih vrst ali sevov, da so neodzivni na baktericidni ali bakteriostatični učinek določenih antibiotikov (določene skupine antibiotikov) sin. bakterijska rezistenca proti antibiotikom;
naravna bakterijska ~ proti antibiotikom odpornost celotne bakterijske vrste proti določenim antibiotikom, ker bakterije nimajo tarčnih mest, na katera bi antibiotik deloval ali pa imajo za antibiotik neprepustno celično steno;
navidezna bakterijska ~ proti antibiotikom ker pacient hitro presnavlja ali izloča antibiotik;
~ proti aminoglikozidom posredujejo jo geni na plazmidih in transpozonih, ki kodirajo encime, ki inaktivirajo aminoglikozide;
~ proti betalaktamskim antibiotikom ki nastane zaradi aktivnosti betalaktamaz ali zaradi spremembe afinitete penicilin vezavnih proteinov (PBP) ali zaradi mutacije genov za porine prim. betalaktamaze z razširjenim spektrom delovanja ;
~ proti glikopeptidom ki temelji na mutaciji genov, ki s svojimi produkti modificirjajo sestavo bakterijske stene;
~ proti kinolonom ki nastane zaradi mutacije genov, ki kodirajo bakterijsko DNA-girazo in topoizomerazo;
~ proti makrolidom ki nastane zaradi izražanja genov erm, ki kodirajo encime za metiliranje ribosomskih podenot (posledica je manjša afiniteta ribosomov do makrolidov);
~ proti sulfonamidom ki nastane zaradi mutacije gena za dihidropteroat sintazo ali zaradi pridobitve plazmidnega gena, ki kodira rezistenten encim;
~ proti tetraciklinom ki nastane zaradi mutacij, ki spremenijo prepustnost celične stene za tetracikline;
pridobljena bakterijska ~ proti antibiotikom ki se razvije pri bakterijskem sevu zaradi mutacije plazmidnega ali kromosomskega gena ali zaradi prenosa mutiranega gena s konjugacijo ali transformacijo;
protimikrobna ~ odpornost mikroorganizmov proti protimikrobnim zdravilom sin. AMR  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta