π [pí] zn.  

1. → pi  

2. število z vrednostjo približno 3,141592 (razmerje med obsegom in premerom kroga)  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta