próga -e ž  

1. večji snop aksonov v osrednjem živčevju s poznanim potekom in funkcijo  sin. tractus (1), traktus (1);  prim. živčna pot

Razložene stalne zveze:
aferentna ~ ascendentna → proga;
akustična ~ slušna → proga;
anteriorna kortikospinalna ~ nekrižano nitje piramidne proge, ki poteka po sprednjem funikulusu hrbtnega mozga, namenjeno predvsem inervaciji proksimalnih mišic udov in mišic ob hrbtenici sin. anteriorni kortikospinalni traktus, anteriorni piramidni traktus, tractus corticospinalis anterior, tractus pyramidalis anterior;
anteriorna spinocerebelarna ~ ascendentna proga, ki izvira iz sive možganovine hrbtnega mozga nasprotne strani, poteka v sprednjem delu lateralnega funikulusa hrbtnega mozga tik pod površino, vstopa v male možgane predvsem skozi zgornji cerebelarni pedunkel, po njej se prenašajo v male možgane impulzi iz proprioreceptorjev na trupu in udih in tudi impulzi iz kolateral motoričnih prog sin. anteriorni spinocerebelarni traktus, tractus spinocerebellaris anterior;
anteriorna spinotalamična ~ senzorična proga, del anterolateralne poti, ki izvira iz sive možganovine zadajšnjega roga hrbtnega mozga na nasprotni strani, poteka v sprednjem funikulusu hrbtnega mozga do talamusa in retikularne substance možganskega debla in prenaša impulze iz taktilnih in bolečinskih receptorjev sin. anteriorni spinotalamični traktus, tractus spinothalamicus anterior;
ascendentna ~ ki poteka iz nižjih centrov (hrbtnega mozga ali možganskega debla) v velike ali male možgane in jim prinaša signale iz različnih receptorjev prim. senzorična proga;
centralna tegmentalna ~ poteka v tegmentumu možganskega debla, izvira v sivi periakveduktalni substanci in rdečem jedru, pridruži se ji tudi nitje iz bazalnih ganglijev (putamen, globus pallidus), oddaja kolaterale v retikularno formacijo ponsa in podaljšanega hrbtnega mozga, končuje se v spodnjem olivarnem jedru sin. tractus tegmentalis centralis;
cerebelorubralna ~ ki izvira predvsem iz paramediano ležečih malomožganskih jeder in poteka v rdeče jedro, iz katerega izvira rubrospinalna proga sin. cerebelorubralni traktus, tractus cerebellorubralis;
cerebelotalamična ~ ki izvira v dentatnem jedru in poteka v talamus, iz katerega izvira proga, ki posredno povezuje male možgane z motorično in premotorično skorjo sin. cerebelotalamični traktus, dentatotalamični traktus, tractus cerebellothalamicus, tractus dentatothalamicus;
dentatotalamična ~ cerebelotalamična → proga;
descendentna ~ ki poteka iz višjih centrov (velikih ali malih možganov) do hrbtnega mozga ali možganskega debla in se po njej prenaša vzburjenje proti efektornim organom;
dorzolateralna ~ dorzalno od dorzalne kolumne hrbtnega mozga ležeča proga, tvorijo jo deloma živčna vlakna zadajšnjih korenin spinalnih živcev, ki po vstopu v hrbtni mozeg potekajo nekaj segmentov navzgor in navzdol, preden tvorijo sinapse v zadajšnjih rogovih in vodijo nitje iz bolečinskih receptorjev in termoreceptorjev, deloma pa jo tvorijo intrinzična vlakna hrbtnega mozga sin. dorzolateralni traktus, Lissauerjeva marginalna cona, tractus dorsolateralis, tractus posterolateralis;
eferentna ~ descendentna → proga;
ekstrapiramidna ~ vsaka od motoričnih prog, ki ni sestavni del piramidne proge, je iz več nevronov, ima sinapse v motoričnih jedrih možganskega debla, preden pride do motoričnih nevronov spinalnih in možganskih živcev;
genikulokalkarina ~ zadnji člen vidne proge, ki ga tvorijo nevroni, katerih perikarioni so zbrani v lateralnem genikulatnem telesu, njihovi nevriti pa potekajo v kalkarino fisuro sin. genikulokalkarini traktus, tractus geniculocalcarinus;
gustatorna ~ del gustatorne poti od solitarnega jedra do primarne gustatorne skorje;
habenulointerpedunkularna ~ izvira iz habenularnih jeder in poteka do interpedunkularnega jedra, po katerem je posredno povezana z retikularno formacijo mezencefalona sin. tractus habenulointerpeduncularis, fasciculus retroflexus, Meynertov fascikel;
hipotalamohipofizna ~ vsaka od eferentnih prog hipotalamusa, ki povezuje posamezna hipotalamična jedra z adenohipofozo ali nevrohipofizo sin. tractus hypothalamohypophysealis;
kortikobulbarna ~ motorična proga, ki je del piramidne proge in izvira iz spodnjega dela precentralnega girusa ter se končuje ob motoričnih jedrih možganskih živcev sin. fibrae corticonucleares, kortikobulbarni traktus, kortikonuklearni traktus, tractus corticobulbaris, tractus corticonuclearis;
kortikofugalna ~ descendentna → proga;
kortikonuklearna ~ kortikobulbarna → proga;
kortikopetalna ~ ascendentna → proga;
kortikopontina ~ ena od aferentnih zvez malih možganov, ki jo sestavlja živčno nitje, izvirajoče iz motorične, premotorične, primarne somatosenzorične in drugih delov skorje velikih možganov ter se končuje v pontinih jedrih, od koder poteka ustrezna proga v nasprotno malomožgansko hemisfero sin. fibrae corticopontinae, kortikopontini traktus, tractus corticopontinus;
kortikoretikularna ~ ena od motoričnih ekstrapiramidnih prog, ki izvira iz premotorične skorje velikih možganov in vodi do retikularne substance možganskega debla, iz katere izvirajo ustrezne proge do motoričnih nevronov možganskih in spinalnih živcev sin. fibrae corticoreticulares, kortikoretikularni traktus, tractus corticoreticularis;
kortikorubralna ~ ena od motoričnih ekstrapiramidnih prog, ki izvira iz primarne motorične skorje velikih možganov in vodi do rdečega jedra, kjer se pričenja rubrospinalna proga sin. kortikorubralni traktus, tractus corticorubralis;
kuneocerebelarna ~ eksterna posteriorna arkuatna → vlakna;
lateralna kortikospinalna ~ križano nitje piramidne proge, ki poteka po stranskem funikulusu hrbtnega mozga in je namenjena predvsem inervaciji distalnih mišic udov sin. lateralni kortikospinalni traktus, tractus corticospinalis lateralis, tractus pyramidalis lateralis;
lateralna spinotalamična ~ senzorična proga, del anterolateralne poti, ki izvira iz sive možganovine zadajšnjega roga hrbtnega mozga na nasprotni strani, poteka v sprednjem delu stranskega funikulusa hrbtnega mozga do talamusa ter prenaša impulze iz receptorjev za bolečino in termoreceptorjev sin. lateralni spinotalamični traktus, tractus spinothalamicus lateralis;
medularne ~e četrtega ventrikla medularne → strije četrtega ventrikla;
Meynertova ~ habenulointerpedunkularna → proga;
motorična ~ vsaka od descendentnih prog, po kateri se prenašajo impulzi za delovanje skeletnih mišic;
nigrostriatna ~ nevriti dopaminskih nevronov s perikarioni v kompaktnem delu črne substance, ki potekajo v striatum;
olfaktorna ~ del olfaktorne poti od olfaktornega bulbusa do olfaktornega trigonuma sin. olfaktorni traktus, tractus olfactorius;
olivocerebelarna ~ izvira iz spodnjega olivarnega jedra, prestopa na nasprotno stran in vstopa v male možgane skozi spodnji cerebelarni pedunkel, predstavlja posredno povezavo hrbtnega mozga (po spinoolivarni progi) in rdečega jedra (po centralni tegmentalni progi) z malimi možgani sin. tractus olivocerebellaris;
olivokohlearna ~ izvira iz zgornjega olivarnega jedra in poteka do spiralnega organa v kohlearnem duktusu, je del descendentnega nitja akustične poti sin. tractus olivocohlearis;
olivospinalna ~ izvira iz spodnjega olivarnega jedra in poteka v lateralnem funikulusu do zgornjih vratnih segmentov hrbtnega mozga sin. tractus olivospinalis;
optična ~ vidna → proga;
paraventrikulohipofizna ~ hipotalamo-hipofizna proga, ki izvira v paraventrikularnem jedru hipotalamusa, poteka do infundibuluma in zadajšnjega režnja hipofize, kjer se nevrosekret skladišči kot hormon oksitocin sin. tractus paraventriculohypophysealis;
piramidna ~ motorična proga, ki izvira iz motorične, premotorične in primarne somatosenzorične skorje velikih možganov in poteka brez prekinitve do motoričnih jeder možganskih in spinalnih živcev ter jo tvorijo anteriorna in lateralna kortikospinalna proga in kortikobulbarna proga sin. tractus pyramidalis;
posteriorna spinocerebelarna ~ ascendentna proga, ki izvira iz torakalne kolumne iste strani hrbtnega mozga, poteka v zadajšnjem delu lateralnega funikulusa hrbtnega mozga tik pod površino, vstopa v male možgane skozi spodnji cerebelarni pedunkel in po kateri se prenašajo v male možgane impulzi iz proprioceptorjev spodnjih udov in spodnjega dela trupa sin. posteriorni spinocerebelarni traktus, tractus spinocerebellaris posterior;
posterolateralna ~ dorzolateralna → proga;
projekcijska ~ ki se pričenja ali končuje v možganski skorji;
retikulospinalna ~ ena od motoričnih, ekstrapiramidnih prog, ki izvira predvsem iz retikularne substance ponsa in podaljšanega hrbtnega mozga, poteka v sprednjem funikulusu hrbtnega mozga, se končuje v ventromedialni skupini nevronov, ki oskrbujejo aksialne mišice in proksimalne mišice udov, ter je del ventromedialnih motoričnih prog sin. retikulospinalni traktus, tractus reticulospinalis, tractus reticulospinalis anterior, tractus reticulospinalis ventralis;
rubroretikularna ~ križana ekstrapiramidna proga, ki poteka iz rdečega jedra v retikularno formacijo ponsa in podaljšanega hrbtnega mozga sin. tractus rubroreticularis;
rubrospinalna ~ ena od ekstrapiramidnih prog, ki izvira iz rdečega jedra, prestopa v mezencefalonu na nasprotno stran, poteka v lateralnem funikulusu hrbtnega mozga, končuje se predvsem ob motoričnih nevronih spinalnih živcev, ki oživčujejo distalne mišice udov ter je po funkciji sorodna lateralni kortikospinalni progi sin. rubrospinalni traktus, tractus rubrospinalis;
senzorična ~ ki izvira iz hrbtnega mozga ali možganskega debla, poteka v velike možgane, vodi impulze iz receptorjev v možgansko skorjo in posreduje zavestne občutke prim. ascendentna proga;
slušna ~ del slušne poti od kohlearnih jeder do primarne slušne skorje sin. akustični traktus;
solitarna ~ tvorijo jo centralni nevriti okušalnih nevronov devetega in desetega možganskega živca ter intermediarnega živca, ki potekajo v podaljšanem hrbtnem mozgu do spodnjega dela solitarnega jedra sin. tractus solitarius;
spinalna ~ trigeminalnega živca descendentna proga trigeminalnega živca, ki se razteza od vstopa senzorne korenine trigeminalnega živca v pons do zgornjih cervikalnih segmentov hrbtnega mozga in prevaja v glavnem bolečinske in termične impulze z obraza sin. spinalni traktus trigeminalnega živca, tractus spinalis nervi trigemini;
spinobulbarna ~ začetni del poti medialnega lemniska, ki jo tvorijo predvsem centralni nevriti aferentnih nevronov spinalnih živcev, ki potekajo v zadajšnjem funiklu hrbtnega mozga in se končujejo bodisi v jedru nucleus gracilis (iz spodnjih udov) bodisi v jedru nucleus cuneatus (iz zgornjih udov) sin. spinobulbarni traktus, tractus spinobulbaris;
spinoolivarna ~ ascendentna proga, ki izvira iz posteriorne kolumne hrbtnega mozga in poteka v lateralnem funikulusu do spodnjega olivarnega jedra sin. tractus spinoolivaris;
spinotektalna ~ ascendentna proga, ki izvira iz posteriorne kolumne hrbtnega mozga nasprotne strani in poteka v lateralnem funikulusu, skupaj z lateralno spinotalamično progo, do zgornjega kolikulusa mezencefalona, pomembna za posredovanje zenične reakcije na bolečino in obračanja glave k viru (bolečinskega) dražljaja sin. tractus spinotectalis;
supraoptikohipofizna ~ ki izvira iz supraoptičnega jedra hipotalamusa, se deloma končuje v infundibulumu hipofize, deloma pa v njenem zadajšnjem režnju, kjer se nevrosekret skladišči kot antidiuretični hormon sin. supraoptikohipofizni traktus, tractus supraopticohypophysealis;
tektospinalna ~ ekstrapiramidna, pretežno križana proga, ki izvira iz jedra v zgornjem kolikulusu mezencefalona in se končuje ob motoričnih nevronih v vratnih segmentih hrbtnega mozga sin. tractus tectospinalis;
tuberoinfundibularna ~ ki jo tvorijo aksoni maloceličnih nevronov paraventrikularnega in arkuatnega jedra hipotalamusa ter se končuje ob kapilarah hipofiznega portalnega sistema sin. tractus tuberoinfundibularis, tuberoinfundibularni traktus;
vestibulocerebelarna ~ ki jo tvorijo centralni nevriti iz vestibularnega ganglija ali pa nevriti iz vestibularnih jeder, ki se končujejo predvsem v flokulonodularnem lobusu malih možganov sin. tractus vestibulocerebellaris;
vestibulospinalna ~ ena od motoričnih, ekstrapiramidnih prog, ki izvira iz lateralnega vestibularnega jedra, poteka v sprednjem funikulusu hrbtnega mozga, se končuje v ventromedialni skupini nevronov, ki oskrbujejo aksialne mišice in proksimalne mišice udov, ter je del ventromedialnih motoričnih prog sin. tractus vestibulospinalis, vestibulospinalni traktus;
vidna ~ del vidne poti od križanja vidnih živcev do lateralnega genikulatnega telesa sin. optični traktus, tractus opticus;
živčna ~ → proga (1)  


2. ozko, podolgovato mesto, ki ima drugačen videz ali pomen kot okolica  prim. strija, tractus (2), traktus (2)

Razložene stalne zveze:
klična ~ potencialno nesmrtna linija spolnih celic, ki se prenaša iz generacije v generacijo;
kromosomske ~e značilne prečne proge, vidne pri specifičnem barvanju po Giemsi ali z nekaterimi drugimi barvili na profaznih in metafaznih kromosomih, nastale zaradi večje gostote določenih baznih parov ali zaradi močnejše spiralizacije DNA (enake so pri homolognih kromosomih in omogočajo njihovo identifikacijo v idiogramih ter prepoznavanje makromutacij) prim. G-proganje, proganje;
medularne ~e ozki podaljški sredice z baze ledvičnih piramid v skorjo sin. striae medullares;
medularne ~e četrtega ventrikla medularne → strije četrtega ventrikla;
nosečnostna ~ nosečnostna → strija;
primitivna ~ ektodermalna vzdolžna guba v kavdalnem delu embrionalnega ščita, kjer se začne tvorba intraembrionalnega mezoderma  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta