skupína -e ž  

1. značilna grupacija med seboj povezanih atomov 

Proste zveze:
atomska ~;  

Razložene stalne zveze:
acetilna ~ acilna skupina CH3—CO—, nastala iz ocetne kisline sin. acetil;
acilna ~ ki nastane iz organske kisline po odstranitvi hidroksilne skupine iz karboksilne skupine sin. acil;
ADP-ribozilna ~ skupina, ki nastane z odstranitvijo hemiacetalne hidroksilne skupine iz ADP-riboze;
aldehidna ~ 1. skupina —CHO, značilna za aldehide 2. formilna → skupina;
alkilna ~ vsaka od skupin, nastalih iz alkanov po odstranitvi enega vodikovega atoma sin. alkil;
17α-alkilna ~ alkilna skupina na mestu 17 obroča anaboličnih steroidov sin. 17α-alkil;
alkoholna ~ hidroksilna → skupina;
amidna ~ skupina —CONH2, značilna za amide;
aminoacilna ~ ki nastane iz aminokisline po odstranitvi hidroksilne skupine iz karboksilne skupine sin. aminoacil;
aminometilna ~ skupina —CH2—NH2 sin. aminometil;
aminska ~ → aminoskupina;
anizoilna ~ skupina CH₃OC₆H₄CO–;
anomerna hidroksilna ~ hidroksilna skupina, nastala ob reakciji med aldehidno in alkoholno skupino pri ciklizaciji aldoz oziroma med ketoskupino in alkoholno skupino pri ciklizaciji ketoz prim. hemiacetalna hidroksilna skupina, hemiketalna hidroksilna skupina;
α-anomerna hidroksilna ~ ki je na nasprotni strani ravnine ciklične strukture sladkorja kot hidroksimetilna skupina;
β-anomerna hidroksilna ~ ki je na isti strani ravnine ciklične strukture sladkorja kot hidroksimetilna skupina;
arilna ~ ki nastane po odstranitvi vodikovega atoma iz aromatske spojine sin. aril;
aromatska ~ arilna → skupina;
azo ~ → azoskupina;
benzoilna ~ skupina, nastala z odstranitvijo hidroksilne skupine iz karboksilne skupine benzojske kisline sin. benzoil;
cianidna ~ skupina —C≡N, značilna za nitrile sin. cianogen (1);
diazo ~ skupina =N2 ali —+N≡N, vezana na ogljikov atom;
elektrofilna ~ vsaka od skupin, ki ima afiniteto za mesta z veliko elektronsko gostoto v spojini, s katero reagira (npr. karbonilna skupina);
etanoilna ~ acetilna → skupina;
etilna ~ alkilna skupina —C2H5, nastala iz etana po odstranitvi enega vodikovega atoma;
fenilna ~ skupina —C6H5, nastala iz benzena po odstranitvi enega vodikovega atoma;
fenolna ~ hidroksilna skupina, vezana na aromatski obroč;
formilna ~ acilna skupina —CHO, nastala iz mravljinčne kisline po odstranitvi hidroksilne skupine;
fosfatna ~ negativno nabita skupina O—P(O)(OH)2, ki nastane po odstranitvi vodikovega atoma iz molekule fosforjeve(V) kisline;
fosfopanteteinska ~ prostetična skupina acil-prenašalnega proteina, ki sodeluje pri sintezi maščobnih kislin kot prenašalec rastoče verige maščobne kisline;
fosforilna ~ skupina —P(O)(OH)2 ali —P(O)=, ki nastane po odstranitvi OH skupine iz molekule fosforjeve(V) kisline;
funkcionalna ~ ki daje organski molekuli značilne kemične in fizikalne lastnosti (npr. hidroksilna skupina alkoholov);
hemiacetalna hidroksilna ~ anomerna hidroksilna skupina, nastala ob reakciji med aldehidno skupino in alkoholno skupino pri ciklizaciji aldoz prim. anomer;
hemiketalna hidroksilna ~ anomerna hidroksilna skupina, nastala ob reakciji med ketoskupino in alkoholno skupino pri ciklizaciji ketoz prim. anomer;
hidrofilna ~ 1. vsaka od skupin z veliko afiniteto do vode 2. polarna → skupina;
hidrofobna ~ 1. vsaka od skupin z majhno afiniteto do vode 2. nepolarna → skupina;
hidroksietilna ~ ki nastane iz etilne skupine z zamenjavo vodikovega atoma s hidroksilno skupino (—CH2—CH2—OH) sin. hidroksietil;
hidroksilna ~ skupina —OH, značilna skupina številnih organskih molekul (npr. alkoholov, fenolov, sladkorjev) sin. hidroksil;  prim. hidroksid;
hidroksimetilna ~ ki nastane iz metilne skupine z zamenjavo vodikovega atoma s hidroksilno skupino (—CH2—OH) sin. hidroksimetil;
imidazolna ~ ki nastane po odstranitvi vodikovega atoma iz imidazola sin. imidazolil;
karboksilna ~ skupina —COOH, značilna za karboksilne kisline sin. karboksil;
karbonilna ~ skupina ˃C=O, značilna skupina ketonov, pa tudi aldehidov in karboksilnih kislin;
ketolna ~ skupina —CO—CH2OH, značilna za α-ketole, prisotna v ketozah in nekaterih kortikosteroidih;
keto ~ → ketoskupina;
merkapto ~ tiolna → skupina;
metilenska ~ dvovalentna skupina =CH2 ali —CH2—  sin. metilen;
metilna ~ alkilna skupina —CH3, nastala iz metana sin. metil;
metinska ~ skupina =CH—;
nepolarna ~ vsaka od skupin, ki zaradi enakomerne porazdelitve elektronov nima dipola;
nukleofilna ~ vsaka od skupin, ki ima afiniteto do področij z majhno elektronsko gostoto v spojini, s katero reagira (npr. aminoskupina);
okso ~ → oksoskupina;
perokso ~ skupina —O—O—;
polarna ~ vsaka od skupin, ki ima dipol zaradi neenakomerne porazdelitve elektronov;
prostetična ~ neproteinska spojina, pomembna funkcionalna sestavina nekaterih sestavljenih proteinov (npr. nekaterih encimov, hemoglobina ipd.), ki je z veliko afiniteto ali kovalentno vezana na protein  prim. koencim, kosubstrat;
~ azo → azoskupina;
~ keto → ketoskupina;
~ merkapto tiolna → skupina;
~ okso → oksoskupina;
~ perokso perokso → skupina;
sukcinilna ~ acilna skupina, nastala iz jantarne kisline;
sulfatna ~ skupina —OSO3;
sulfhidrilna ~ tiolna → skupina;
sulfonilna ~ dvovalentna skupina —SO2—, značilna za sulfone;
tiolna ~ skupina —SH, značilna za tiole sin. sulfhidril, tioskupina  


2. enota razvrščanja, klasifikacije  sin. grupa

Stalne zveze:
konjugirano cepivo proti meningokoku serološke ~e C, navzkrižni preizkus krvnih skupin, nezdružljivost krvnih skupin, presejanje ogroženih skupin, sistem krvnih skupin AB0, sistem krvnih skupin ABO, sistem krvnih skupin Kell, sistem krvnih skupin NM, sistem krvnih skupin Rh, streptokoki ~e (A/B/D), šigeloza ~e (A/B/C/D), štirivalentno polisaharidno cepivo proti meningokokom seroloških skupin A, C, W-135 in Y, zdravila iz ~e malih molekul;  

Razložene stalne zveze:
farmakoterapevtska ~ terapevtska → skupina zdravil;
krvna ~ prisotnost aglutinogenov na površini eritrocitov in drugih celic, pa tudi v telesnih tekočinah (krvne skupine se določajo in vitro z reakcijo aglutinacije s specifičnimi protitelesi) prim. sistem krvnih skupin AB0, sistem krvnih skupin Kell, sistem krvnih skupin MN, sistem krvnih skupin Rh;
krvna ~ 0 eritrociti brez antigenov A in B ter z antigenom H na površini (navadni serumi ne vsebujejo protiteles, ki bi aglutinirala eritrocite krvne skupine 0) prim. sistem krvnih skupin AB0;
krvna ~ A eritrociti z antigeni A ali A in H na površini (eritrociti te krvne skupine se aglutinirajo s protitelesi anti-A) prim. sistem krvnih skupin AB0;
krvna ~ AB eritrociti z antigeni A in B na površini (eritrociti te krvne skupine se aglutinirajo s protitelesi anti-A in s protitelesi anti-B) prim. sistem krvnih skupin AB0;
krvna ~ B eritrociti z antigeni B ali B in H na površini (eritrociti te krvne skupine se aglutinirajo s protitelesi anti-B) prim. sistem krvnih skupin AB0;
krvna ~ D krvna → skupina RhD;
krvna ~ RhD glavni antigen sistema krvnih skupin Rh sin. faktor Rh, faktor Rhesus;  prim. sistem krvnih skupin Rh;
krvne ~e Kell → sistem krvnih skupin Kell;
krvne ~e MN → sistem krvnih skupin MN;
krvne ~e Rh → sistem krvnih skupin Rh;
mišična ~ več mišic, ki imajo podobno funkcijo ali so v isti telesni regiji;
~ A streptokokov skupina najbolj patogenih β-hemolitičnih streptokokov (vrsta Streptococcus pyogenes), ki povzročajo škrlatinko, hude angine, šen, impetigo in poporodno sepso;
~ elementov periodnega sistema navpični stolpec v razpredelnici elementov periodnega sistema, v katerem so elementi z enakimi elektronskimi konfiguracijami zunanjih lupin prim. perioda (2), periodni sistem elementov;
~ radiotoksičnosti ena od štirih skupin, v katere se uvrščajo radioaktivni elementi glede na stopnjo radiotoksičnosti;
terapevtska ~ zdravil skupina zdravil z enakim mehanizmom delovanja in z enakimi indikcijami prim. medsebojno zamenljiva zdravila  


3. dve osebi ali več oseb, ki jih družijo skupni interesi, cilji ali lastnosti in ki ustvarjajo medosebne stike  sin. grupa

Proste zveze:
transplantacijska delovna ~;  

Razložene stalne zveze:
Balintova ~ po psihoterapevtu Balintu imenovana delovna skupina zdravnikov, ki pod vodstvom psihoanalitika obravnava vprašanja psihodinamike iz svoje prakse prim. medicinska psihologija;
kontrolna ~ skupina udeležencev v poskusu, ki ni izpostavljena raziskovanim poskusnim dejavnikom, razen placebu;
odprta ~ tista psihoterapevtska skupina, v katero se udeleženci še med razvijajočim se programom lahko vključujejo ali izstopajo iz nje;
poskusna ~ skupina udeležencev v poskusu, ki je izpostavljena raziskovanim poskusnim dejavnikom;
primarna ~ majhna skupina, katere člani se dobro poznajo in močno vplivajo drug na drugega (npr. družina, tim itd.);
psihoterapevtska ~ skupina zbrana s psihoterapevtskimi smotri, računajoč s posebnimi mehanizmi skupine kot terapevtskega sredstva;
rizična ~ ki ima zaradi načina življenja in/ali somatskih/psihičnih lastnosti (ali posebnosti) večje tveganje za določeno bolezen ali neželen dogodek;
sekundarna ~ večja skupina, v kateri so člani le ohlapno med seboj povezani, družijo jih pa skupne lastnosti, tradicije, občutek pripadnosti (npr. socialni razredi, sindikati itd.);
terapevtska ~ psihoterapevtska → skupina;
zaprta ~ tista psihoterapevtska skupina, ki ostaja od začetka do konca programa v isti zasedbi  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta