várstvo -a  prizadevanje, skrb, da se odvrne nevarnost od koga 

Proste zveze:
aktivno zdravstveno ~ delavcev, aktivno zdravstveno ~ invalidov, aktivno zdravstveno ~ mladine, aktivno zdravstveno ~ nosečnic, aktivno zdravstveno ~ otrok, Zakon o zdravstvenem ~u in zdravstvenem zavarovanju;  

Stalne zveze:
Beveridgeev model sistema zdravstvenega ~a, Bismarckov model sistema zdravstvenega ~a, model sistema zdravstvenega ~a, Semaškov model sistema zdravstvenega ~a, Zavod za zdravstveno varstvo;  

Razložene stalne zveze:
aktivno zdravstveno ~ aktivnosti in ukrepi za izboljšanje, utrjevanje in ohranitev zdravja, ki zajemajo vse stopnje zdravstvene preventive (primarne, sekundarne in terciarne) sin. prevencija (2), preventiva (2);
higiensko tehnično ~ dejavnost tehnične varnosti, ki jo opravljajo varnostni inženirji v podjetju sin. higienska tehnična zaščita, HTV, HTZ;
kurativno zdravstveno ~ terciarna → preventiva;
obporodno zdravstveno ~ vsi medicinski ukrepi in aktivnosti za varovanje zdravja porodnice in novorojenčka;
osnovno zdravstveno ~ primarno zdravstveno → varstvo;
perinatalno zdravstveno ~ obporodno zdravstveno → varstvo;
ponatalno zdravstveno ~ poporodno zdravstveno → varstvo;
poporodno zdravstveno ~ vsi medicinski ukrepi in aktivnosti za varovanje ali vrnitev zdravja matere po porodu ter posebne, z zakonom zagotovljene ugodnosti in pravice mater;
postpartalno zdravstveno ~ poporodno zdravstveno → varstvo;
predporodno zdravstveno ~ vsi medicinski ukrepi in aktivnosti za varovanje ali vrnitev zdravja nosečnice in plodu ter posebne, z zakonom zagotovljene ugodnosti in pravice nosečnic;
prenatalno zdravstveno ~ predporodno zdravstveno → varstvo;
prepartalno zdravstveno ~ nosečnic predporodno zdravstveno → varstvo;
preventivno zdravstveno ~ primarna → preventiva;
primarno zdravstveno ~ prva organizacijska raven zdravstvenega varstva, po novem organizacijskem konceptu SZO, na kateri sodelujejo tudi posamezniki, družine in celotna družba skladno s svojimi možnostmi;
radiološko ~ varstvo pred ionizirajočim sevanjem, ki je enako po vsem svetu in poteka po priporočilih Mednarodne komisije za radiološko zaščito, ki jih posamezne države uzakonijo;
sekundarno zdravstveno ~ druga organizacijska raven zdravstvenega varstva, ki se opravlja v okviru poliklinike ali bolnišnice za ambulantne bolnike in je specialistična ali konziliarna;
socialno ~ aktivnost in ukrepi za socialno ogrožene skupine in posameznike;
tehnično ~ tehnične aktivnosti in ukrepi, s katerimi se odpravljajo ali zmanjšujejo nevarnosti, obremenitve in škodljivosti pri delu;
terciarno zdravstveno ~ tretja organizacijska raven zdravstvenega varstva, na kateri se obravnavajo najhujše bolezni, poškodbe in druga stanja;
~ pri delu aktivnost in ukrepi za varovanje življenja, zdravja in delovne zmogljivosti delavcev pri delu;
zdravstveno ~ otrok ki opravlja v osnovni zdravstveni službi preventivno in kurativno dejavnost ter rehabilitacijo in socialno medicino v posebnih dispanzerjih za otroke od 0 do 6 let;
zdravstveno ~ sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih, obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost pri bolezni, poškodbi, porodu ali smrti sin. zdravstvena dejavnost;
zdravstveno ~ šolskih otrok in mladine ki opravlja v osnovni zdravstveni službi preventivno, kurativno in rehabilitacijsko dejavnost ter socialno medicino v posebnih dispanzerjih za otroke in mladino od 6 do 19 let;
zdravstveno ~ žensk ki opravlja v osnovni zdravstveni službi preventivo, kurativo, rehabilitacijo in socialno medicino v posebnih dispanzerjih za ženske;
zobozdravstveno ~ vse aktivnosti in ukrepi, ki se izvajajo za varovanje in vrnitev zdravja zob in ustne votline na področju preventive, kurative, rehabilitacije in socialne medicine Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek