multikulturnost

(en) multiculturalism
(de) Multikulturalismus

Termin obsega deskriptivni in normativni vidik. Opisuje dejstvo, da se na nekem področju skupaj prebivajo skupine različnega etničnega ali geografskega izvora, med katerimi so precejšnje kulturne razlike, denimo jezik, religija, vrednostni sistemi. Je pa tudi program delovanja demokratičnih družb, ki naj bi uradno pripoznale razlike in kulturni pluralizem ter v javnih politikah zaščitila kulturno raznolikost, kar lahko pomeni pripisovanje kulturnih pravic različnim skupinam in prednostno obravnavo zaradi neenakega položaja manjšinskih skupin. Tudi šola se lahko zavestno naslavlja na medkulturno sestavo razredov in jo upošteva pri vsebinah, metodah in organizaciji pouka. Razlog za to so travmatični učinki, ki jih lahko ima marginaliziranje, zapostavljanje ali zaničevanje manjšinske kulture in z njo povezane identitete na pripadnike teh manjšin. Kritiki opozarjajo, da skupnosti ni mogoče graditi samo na razlikah in ločevanju, saj je za skupno življenje potreben skupni vrednostni in jezikovni okvir. Nekateri teoretiki tako uporabljajo pojem interkulturnost, ki bolj poudarja recipročnost, interakcijo in dialog med različnimi kulturnimi skupinami.Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek