������i������ek - 25 rezultatov (0.22 sekunde)

Filtri

Slovarji

Izvorni jeziki

Ciljni jeziki

hu

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről

Rights and freedoms
bg Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации , Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации
cs směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací , směrnice o soukromí a elektronických komunikacích
da direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor , direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation , e-datadirektivet
de Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation , Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation
el Οδηγία 2002/58/ΕΚ του...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

E dokumentum olyan jogi tanácsadást tartalmaz, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében védett, és amelyet az Európai Unió Tanácsa nem hozott nyilvánosságra. A Tanács fenntartja valamennyi, törvény által biztosított jogát bármely jogosulatlan közzétételre vonatkozóan.

EUROPEAN UNION
da Dette dokument indeholder juridisk rådgivning, der er beskyttet i henhold til artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, og som Rådet for Den Europæiske Union ikke har gjort offentligt tilgængelig. Rådet forbeholder sig alle sine rettigheder i tilfælde af uautoriseret offentliggørelse.
de Die in diesem Dokument enthaltene Rechtsberatung unterliegt dem Schutz nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission und ist vom Rat der Europäischen Union nicht für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Der Rat behält sich vor, im Falle einer unerlaubten Veröffentlichung seine Rechte geltend zu machen.
el Το παρόν έγγραφο περιέχει νομικές συμβουλές προστατευόμενες δυνάμει του άρθρου 4 παρ...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

Ez a [jogi aktus] a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal* összhangban nem vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a [jogi aktus]-nak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

European Union law
bg Настоящият [наименование на акта] представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген*; следователно Обединеното кралство не участва в неговото(нейното) приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.
cs Toto (tato) [AKT] rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis *; Spojené království se tedy nepodílí na jeho (jejím) přijímání a toto (tato) [AKT] pro ně není závazné(á) ani použitelné(á).
da Denne/Dette [instrument] udgør en udvikling af de bestemmelser i Sch...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

Ez a [jogi aktus] a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal[*] összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt a [jogi aktus]-nak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

European Union law
bg Настоящият [наименование на акта] представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген*; следователно Ирландия не участва в неговото(нейното) приемане и не е обвързана от него(нея), нито от неговото(нейното) прилагане.
cs Toto (Tato) [AKT] rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis*; Irsko se tedy nepodílí na jeho (jejím) přijímání a toto (tato) [AKT] pro ně není závazné(á) ani použitelné(á).
da Denne/Dette [instrument] udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at ...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

Írország az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló 19. jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat* 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban részt vesz ebben a [jogi aktus]-ban.

European Union law
bg Ирландия участва в настоящия [наименование на акта] в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген.
cs Irsko se účastní tohoto (této) [aktu] v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu (č. 19) o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis*.
da Irland deltager i denne/dette [instrument] i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i D...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

Izland és Norvégia tekintetében ez a [jogi aktus] az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás* értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat** 1. cikkének […] pontja által említett területhez tartoznak.

European Union law
bg По отношение на Исландия и Норвегия настоящият [наименование на акта] представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген*, които попадат в областта, посочена в член 1, буква ... от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение**.
cs Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí [TENTO AKT] ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis*, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě [...] rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních ...

Vir: IATE - European Union, 2016