Področja:
obramba, vojska
Jeziki:
slovenščina, angleščina, francoščina
Spremenjen:
29. 02. 2024 10:58:35
Število gesel:
4338

Slovar obrambno-vojaške terminologije MOterm

© 2006 – Ministrstvo za obrambo

Avtorji: Področni strokovnjaki Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske
Izdajatelj: Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5222


Slovar obrambno-vojaške terminologije MOterm je rezultat terminološkega sodelovanja med vojaškimi strokovnjaki in jezikoslovci Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, ki nastaja od leta 2019 dalje v okviru projekta MOterm s ciljem posodabljanja in standardizacije terminologije obrambnega resorja. Slovar temelji na Angleško-slovenskem vojaškem terminološkem slovarju iz leta 2006 (avtorji: Darija Brinc, Tamara Derman Zadravec, Branimir Furlan in Tadeja Hafner, izdajatelj: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje / Ministrstvo za obrambo), ki je obsegal izrazje Natovega glosarja izrazov in definicij (angl. Glossary of Terms and Definitions, AAP-06) ter drugih do takrat dostopnih virov. Slovar se dopolnjuje z novim izrazjem doktrin, standardov, delovnih postopkov in vojaškostrokovne literature, zato bo koristen pripomoček vsem, ki jih zanimajo vojaško-obrambne teme, še posebej pa tistim, ki delujejo v domačem in mednarodnem vojaškem okolju.