Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
100813

Leksikon besednih oblik Sloleks je nastal v okviru projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", ki ga v letih 2008-2013 izvaja konzorcij partnerjev: Amebis, d.o.o., Kamnik, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan in Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Vsebuje oblikoslovne podatke o 100.000 slovenskih besedah. Spisek vključenih besed je bil sestavljen na podlagi frekvenčne liste iz referenčnega korpusa slovenskega jezika FidaPLUS (www.fidaplus.net), celotni leksikon pa je dostopen tudi na spletnih straneh projekta kot besedilo v formatu XML: http://www.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/Kazalniki/K12.aspx.