ἀλφεσί-βοιος 3 ep. (ἀλφάνω, βοῦς)1. prinašajoč govedo
        • παρθένοι deklice, za katere dajejo snubci staršem govedo

2. zasnubljen od mnogih, zaprošen od mnogihVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α - Γ) - Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan

Komentiraj slovarski sestavek