dihalna veriga angleško respiratory chain
Zaporedje prenašalcev elektronov, ključnih za celično dihanje, v notranji mitohondrijski membrani evkariontskih celic. Sestavljajo ga štirje veliki transmembranski proteinski kompleksi (kompleksi I–IV), ki prenašajo elektrone, ter ubikinon in citokrom c, ki prenašata elektrone med kompleksi. Ob oksidacijah različnih substratov se elektroni z NADH prenesejo na kompleks I oziroma s FADH2 na kompleks II in nato po dihalni verigi do končnega prejemnika elektronov, običajno kisika, ki se s protoni iz mitohondrijskega matriksa pretvori v vodo. Energija, sproščena pri prenosu elektronov, se uporabi za prenos protonov skozi notranjo mitohondrijsko membrano v medmembranski prostor. Nastali koncentracijski gradient protonov se v procesu oksidativne fosforilacije uporabi za fosforilacijo ADP, pri čemer nastane ATP s pomočjo ATP-sintaze. Pri prokariontih je elektronska transportna veriga v plazmalemi celic.
Sinonim: elektronska transportna verigaVir: Mali leksikon biokemije in molekularne biologije - Slovensko biokemijsko društvo

Komentiraj slovarski sestavek