Θερμο-πύλαι αἱTermopile, 'Topla vrata' soteska v Lokridi med goro Ojto in Malijskim zalivom, prizorišče bitke med Grki in Perzijci l. 480 pr. Kr.Vir: Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Bobovnik, Božič, Kuntner, Pintarič, Poljšak Kus, Skubic, Valijev

Komentiraj slovarski sestavek