ἰχθυο-ειδής 2 in ἰχθυώδης 2 ion. (εἶδος)1. ribji, podoben ribi, ki je kakor riba

2. ribovit, ribnat, poln rib, ribatVir: Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Bobovnik, Božič, Kuntner, Pintarič, Poljšak Kus, Skubic, Valijev

Komentiraj slovarski sestavek