Področja:
materiali, metalurgija
Jeziki:
slovenščina, nemščina, angleščina
Spremenjeno:
4. 07. 2019 10:28:50
Stevilo gesel:
10154

Tehniški metalurški slovar (3. izdaja)
 
©2014 UL, Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 
Avtor: dr. Andrej Paulin
Glavni urednik: dr. Peter Fajfar
Izdajatelj: Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Oddelekza materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Leto izida: 2014

Tehniški metalurški slovar je trojezičen (slovensko-angleško-nemški). Slovar pokriva področja metalurgije, tehniških materialov, tehnike površin, analiznih metod, strojništva, kemije, elektrotehnike, ekologije, standardizacije, predpisov, ekonomike in uporabe računalništva pri tehnoloških postopih. Za usklajevanje izrazov je avtor uporabil strokovne knjige, učbenike, standarde ter najnovejše angleške in nemške tehniške slovarje. Je plod več kot 40 letnega dela avtorja. Zametki slovarja segajo v leto 1976, ko je avtor objavil prve prevode metalurških izrazov v angleškem jeziku v Rudarsko-metalurškem zborniku. Leta 1995 je izšla prva izdaja Tehniškega metalurškega slovarja in leta 2007 še dopolnilni zvezek k obstoječemu slovarju. Nova, dopolnjena izdaja je izšla leta 2008 v elektronski obliki na CD-ju.


CIP- Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
669(038)=00(0.034.2)
 
PAULIN,Andrej
       Tehniški metalurški slovar [Elektronski vir] / Andrej Paulin. - 3. izd. - El.knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/134/tehniski-metalurski-slovar
 
ISBN978-961-6474-28-3 (Amebis)
ISBN978-961-6047-85-2 (Naravoslovnotehniška fakulteta)
 
275338240

 

 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without a prior permission of the publisher.