Področja:
izobraževanje, vzgoja
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
12. 01. 2024 07:52:36
Število gesel:
1600

Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja
 
© 2015 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 
Avtorji: Tatjana Plevnik, Andrej Žižmond, Saša Ambrožič Deleja, Tanja Taštanoska, Barbara Kresal Sterniša, Borut Dobnikar in sodelavci
Urednica: Saša Ambrožič Deleja
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2015
Javni (so)financerji: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropska unija, Eurydice
 

  
Terminološka zbirka angleških ustreznic slovenskih pojmov na področju izobraževanja in usposabljanja. Zbirka je nastala z namenom poenotiti uporabo angleških pojmov pri opisovanju slovenskega izobraževalnega sistema v neslovenskem okolju in preprečiti morebitne zadrege zaradi neustreznih angleških terminov.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'373.46=111(038)(0.034.2)
 
        SLOVENSKO-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja [Elektronski vir] / Tatjana Plevnik ... [et al.] ; izdajatelj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): : http://www.termania.net/slovarji/142/slovensko-angleski-pojmovnik-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
 
ISBN 978-961-6474-34-4
1. Plevnik, Tatjana
280131072

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).
 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.