Področja:
avtomobilizem
Jeziki:
nemščina, slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
14053

Nemško-slovenski avtomobilistični slovar
 
© 2011 Majda Gregorka
 
Avtorica: Majda Gregorka
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2011
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 

  
Nemško-slovenski avtomobilistični slovar je rezultat 35-letnega prevajanja v avtomobilski stroki. Namenjen je vsem, ki berejo, pišejo in prevajajo strokovna besedila s področja avtomobilizma. Upošteva terminologijo, ki jo oblikujejo in uporabljajo veliki avtomobilski proizvajalci. Ker razvoj avtomobilske tehnike vključuje vedno več elementov s področij, ki niso stroga domena strojništva, vsebuje ta slovar tudi nekatere izraze iz elektrotehnike, kemije, računalništva in informatike.
 
Slovar je delno razlagalen. Nemški termini, ki nimajo ustreznega slovenskega izraza, so razloženi opisno. V nekaterih oklepajih predvsem slovenskih prevodov so pojasnila pri terminih, ki imajo določen pomen samo, kadar se uporabljajo specifično krajevno (delavnica, tip vozila) ali v povezavi z drugimi termini (Antriebswelle = pogonska gred; Mittelwelle = srednji radijski valovi), v drugih oklepajih, ki so oblikovno ločeni, pa so nekateri izrazi zaradi jasnosti razloženi ob samem geslu. Soznačnice so ločene z vejicami. Kadar ima osnovno geslo različne ali celo nasprotujoče si pomene, so prevodi ločeni s podpičjem.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
796.71(038)=163.6=112.2(086.2.034)
 
GREGORKA, Majda
        Nemško-slovenski avtomobilistični slovar [Elektronski vir] / Majda Gregorka. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2011. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/69/nemsko-slovenski-avtomobilisticni-slovar
 
ISBN 978-961-6474-21-4
 
271424000

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.