Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
2541

Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
 
© 2008–2010 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 
Avtorica: Andreja Žele
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Založnika:  Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 



  Vezljivostni slovar slovenskih glagolov je specialni enojezični razlagalni slovar, ki prikazuje vezljivostne zmožnosti 2591 slovenskih glagolov. Ta izdaja je enaka knjižni in elektronski na plošči CD ROM iz leta 2008 (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/vezljivostni-slovar-slovenskih-glagolov#v).
 


  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'367.4/.6(038)(0.034.2)

ŽELE, Andreja, 1963-
        Vezljivostni slovar slovenskih glagolov [Elektronski vir] / Andreja Žele ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/10/vezljivostni-slovar-slovenskih-glagolov

ISBN 978-961-254-448-5 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-07-8 (Amebis)
267687936
 


  Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.