Uvodna določba

Ti pogoji urejajo in določajo pogoje uporabe portala za uporabnika ter opredeljujejo odnos med uporabnikom in ponudnikom portala Termania. Pogoji veljajo za vse uporabnike, ki s ponudnikom niso podpisali posebne pogodbe o uporabi portala Termania ali sklenili posebne pogodbe o sodelovanju, ki vključuje tudi posebne pogoje za uporabo portala Termania.

Pomen izrazov

Splošni pogoji

so vsakokrat veljavni pogoji za uporabo portala Termania, s katerimi se mora strinjati uporabnik pred uporabo njegovih storitev.

Posebni pogoji

so pogoji za uporabo portala Termania, ki jih uporabnik in ponudnik lahko skleneta posebej in za katere ni nujno, da upoštevajo določbe teh splošnih pogojev. Posebni pogoji se lahko sklenejo le v pisni obliki med ponudnikom in uporabnikom.

Portal

je spletni jezikovni portal Termania, dostopen na spletnem naslovu termania.net in drugih spletnih naslovih, ki vodijo do njega. Portal Termania je namenjen iskanju po slovarjih ter izdelavi in vzdrževanju lastnih slovarjev s pomočjo spletnega brskalnika.

Uporabnik

je vsakdo, ki obišče spletni portal Termania in na njem izvaja kakršno koli aktivnost.

Ponudnik

je v teh splošnih pogojih imenovano podjetje Amebis, d. o. o., Kamnik, ki je lastnik portala Termania.

Slovar

je zbirka podatkov, ki vsebuje posamezne geselske enote. Slovar je del portala in je lahko javno ali omejeno dostopen. Slovar je lahko v lasti ponudnika, v lasti uporabnika ali v lasti tretje osebe.

Namen uporabe

je nekomercialna uporaba storitev, ki jih ponudnik preko portala omogoča uporabniku. Storitve zajemajo izdelavo spletnih slovarjev, katalogov, leksikonov, enciklopedij in drugih katalogiziranih zbirk, iskanje po teh zbirkah, ter interaktivno izmenjavo podatkov o teh in sorodnih vsebinah med uporabniki portala ali med uporabniki in ponudnikom portala.

Komercialne vsebine ali vsebine, ki niso povezane z naštetimi storitvami, lahko na portalu objavljajo uporabniki, ki s ponudnikom o tem sklenejo poseben dogovor.

Postopki in načini uporabe portala Termania

Pogoji dostopa

Možnost dostopa je enaka za vse uporabnike portala, ki sprejemajo splošne pogoje, razen za tiste, ki sklenejo s ponudnikom poseben dogovor. Za dostop do storitev mora uporabnik zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter ustrezno internetno povezavo. Vse našteto je zgolj odgovornost uporabnika, pri čemer ponudnik uporabniku lahko nudi pomoč v obliki napotkov in navodil na portalu, čeprav ga splošni pogoji k temu v ničemer ne zavezujejo.

Ponudnik se trudi zagotavljati delovanje storitev portala v skladu s svojimi poslovnimi načrti ter kadrovskimi, organizacijskimi in tehničnimi možnostmi, vendar ne jamči za delovanje in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, nedelovanje ali izgubo podatkov. Storitve so na voljo v obliki, kot jih ponuja ponudnik, z vsemi morebitnimi napakami in pomanjkljivostmi, dokler za to obstajajo tehnične možnosti in interes ponudnika.

Iskanje po slovarjih

Uporabnik lahko išče podatke na portalu Termania samo z orodji, ki so del spletnih strani portala Termania in so predvidena za iskanje po slovarjih. Uporaba lastnih ali drugih programskih in spletnih orodij, ki niso del portala Termania, je prepovedana in se šteje za zlorabo.

Informacije in podatke pridobljene preko portala lahko uporabnik za lastne namene uporablja brez omejitev. Predeluje, reproducira, distribuira ali daje v najem jih lahko samo pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo, ter da pri tem navede vir (portal Termania), avtorja ter naziv slovarja in da tudi sam širi podatke v izvirni ali predelani obliki pod istimi pogoji.

Izdelava in urejanje slovarjev

Uporabnik lahko na portalu Termania ustvarja in ureja svoje slovarje, ter ureja ali sodeluje pri urejanju slovarjev, za katere ima dovoljenje lastnika slovarja. Slovarje lahko ureja izključno s programskimi in spletnimi orodji, ki so del portala Termania. Uporaba lastnih ali drugih programskih in spletnih orodij, ki niso del portala Termania ali na portalu niso posebej označeni kot dovoljeni, je prepovedana in se šteje za zlorabo.

Uporabnik lahko ustvari poljubno število slovarjev in izvede poljubno število vnosov v slovarje, vendar lahko ponudnik prepreči vnos, izbriše vsebino ali celo blokira dostop uporabniku, če oceni, da število vnosov presega razumno mejo.

Odgovornosti in pravice

Odgovornosti in pravice uporabnika

Uporabnik je v celoti odgovoren za vse vsebine in podatke, ki jih objavlja, ali jih vnaša v svoje slovarje na portalu. Pri tem se uporabnik zavezuje, da bo ob uporabi portala deloval odgovorno in zakonito.

Ponudnik lahko umakne vsebine, četudi so v lasti uporabnika, če te niso skladne z namenom uporabe, če niso skladne z zakonodajo ali če jih oceni kot sporne. Za vsebine, ki niso skladne z namenom uporabe ali niso zakonite, je uporabnik materialno in kazensko odgovoren.

Lastništvo podatkov

Podatki, ki jih v bazo portala Termania vnaša uporabnik, so last uporabnika. Ponudnik ali drugi uporabniki do podatkov nimajo lastniških pravic.

Pravice ponudnika do uporabe podatkov

Če se uporabnik s ponudnikom ne dogovori za posebne pogoje, uporabnik z objavo slovarjev, geselskih člankov ali drugih podatkov dovoli ponudniku uporabo teh podatkov za lastne nekomercialne in komercialne namene, zlasti za potrebe jezikovnih in terminoloških analiz, za potrebe priprave, izdaje, trženja, predstavitev ali objav celovitih zbirk iz različnih kombiniranih virov različnih uporabnikov, ter za izdelavo zbirk ali poročil, ki so lahko v interesu ponudnika ali v splošnem javnem interesu.

Varovanje osebnih podatkov

Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik zbira in vodi njegove osebne podatke za potrebe upravljanja portala Termania. Ponudnik se obvezuje varovati vse osebne podatke uporabnika, pridobljene z uporabo portala Termania. Osebne podatke lahko uporablja zgolj za namene, ki so povezani z delovanjem portala Termania, razen če je z uporabnikom dogovorjeno drugače.

Piškotki

Mnoge spletne strani shranjujejo informacije o vaši dejavnosti na spletni strani. Te informacije se shranijo na vašem računalniku v obliki majhnih datotek, ki jih imenujemo piškotki.

Na portalu uporabljamo naslednje piškotke:

Končne določbe

Z uporabo portala Termania se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Če se ne strinja, naj storitve ne uporablja ali sklene s ponudnikom dogovor pod posebnimi pogoji.

Uporabnik soglaša, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore nastale z uporabo portala Termania, ali spore, ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Kamniku ob uporabi prava Republike Slovenije.

Kamnik, 18. 9. 2015