Področja:
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
Število gesel:
5277

Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije
 
© 2002 Narodna in univerzitetna knjižnica
 
Avtorji: Ivan Kanič, Zlata Dimec, Polona Vilar
Izdajatelj: Narodna in univerzitetna knjižnica
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2012
Javni (so)financer: Open Society Institute - Regional Library Program, Budapest, in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
 

   Slovar prinaša izbor približno 5.300 angleških in slovenskih terminov, ki se uporabljajo v strokovnem jeziku na področju teorije in prakse bibliotekarstva in informacijske znanosti, pa tudi na nekaterih z bibliotekarstvom povezanih področjih, npr. v knjigarstvu, tiskarstvu, restavratorstvu, dokumentalistiki, informatiki in računalništvu. Slovar je nastal kot rezultat sodelovanja v mednarodnem projektu "Multilingual Dictionary of Library Terminology", ki sta ga podprla Open Society Institute - Regional Library Program, Budapest, in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

 

 

 

 

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

02(038)=111=163.6

KANIČ, Ivan
        Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije [Elektronski vir] / avtorji Ivan Kanič, Zlata Dimec, Polona Vilar ; izdajatelj Narodna in univerzitetna knjižnica. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana, 2012. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/103/anglesko-slovenski-slovar-bibliotekarske-terminologije

ISBN 978-961-6474-14-6
1. Dimec, Zlata 2. Vilar, Polona
268150272

 

 

 

   Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.