Področja:
elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije
Jeziki:
slovenščina, italijanščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
10760

Slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij
 
© 2013 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Mladika Trst
 
Avtorja: Carlo Mucci in Marjeta Humar
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2013
Javni (so)financer: /
 

   Slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij (Dizionario sloveno-italiano elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni) je bil izdelan v letih 2005–2009 na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovensko-italijanski-in-italijansko-slovenski-slovar-elektronike-elektrotehnike-in-telekomunikacij#v). Pri izdelavi sta sodelovala Marjeta Humar, samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in zamejski Slovenec Carlo Mucci, profesor na Državnem poklicnem zavodu za industrijo in obrt Jožef Stefan v Trstu. Namenjen je tako Slovencem kot Italijanom pri ustnem sporazumevanju, branju in pisanju strokovnih besedil. Da bi bil široko uporaben, je deloma upoštevano tudi splošno izrazje in izrazje drugih strokovnih področij, npr. prava, javne uprave. Izdelan je bil na podlagi obsežne literature in virov. Pogostost rabe posameznega strokovnega izraza sta soavtorja ugotavljala zlasti s pomočjo različnih spletnih iskalnikov.

 

 

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

621.3(038)=163.6=131.1(0.034.2)
621.38(038)=163.6=131.1(0.034.2)
659.2:004(038)=163.6=131.1(0.034.2)

MUCCI, Carlo
        Slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij [Elektronski vir] / avtorja Carlo Mucci in Marjet Humar ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/104/slovensko-italijanski-slovar-elektronike-elektrotehnike-in-telekomunikacij

ISBN 978-961-254-453-9 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-12-2 (Amebis)
1. Humar, Marjeta
267697152

 

 

 

   Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.