Področja:
odnosi z javnostmi
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
2. 12. 2015 07:44:09
Stevilo gesel:
2030

TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi
 
© 2013 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 
Avtorji:
 
Nataša Logar, Dejan Verčič (glavna urednika)
 
Pedja Ašanin Gole, Polona Gantar, Alenka Jelen, Monika Kalin Golob, Iztok Kosem, Simon Krek, Miro Romih, Nada Serajnik Sraka, Iztok Verdnik (odgovorni uredniki)
 
Špela Arhar Holdt, Tina Cipot, Robert Cotič, Andrej Drapal, Mojca Drevenšek, Nina Furman, Urša Golob, Vojko Gorjanc, Brane Gruban, Barbara Hanžič Visinski, Alenka Jakomin, Melita Joželj, Vita Kernel, Tjaša Kikelj, Matjaž Klipšteter, Lejla Kogej, Simon Korez, Tomato Košir, Samo Kropivnik, Tadeja Kuhar, Vesna Laban, Tina Lazović, Tina Lengar Verovnik, Kaja Lesjak, Duška Mervar, Darinka Pek Drapal, Maja Pirnovar, Ana Pisar, Klement Podnar, Špela Polak, Damjan Popič, Katarina Prešeren, Nina Raduha, Peter Skalar, Vesna Stanič, Andrej Škerlep, Marjeta Tič Vesel, Karmen Uglešič, Ana Verčko Grilec, Franci Zavrl, Barbara Zorko, Iris Žnidarič (člani uredniškega odbora)
 
Tehnični sodelavki: Alenka Laharnar, Maja Dichlberger
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2014
Javni (so)financer: ARRS
 

  
Terminološka zbirka podatkov odnosov z javnostmi TERMIS je nastala v raziskovalnem projektu Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij. Projekt je pod vodstvom Nataše Logar potekal v letih 2011–2013 in so ga sofinancirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Pristop, d. o. o., Gospodarska zbornica Slovenije, Slovensko društvo za odnose z javnostmi ter sponzorji. Projekt so izvajali sodelavci s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (vodilna organizacija), iz Pristopa skupine, s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, iz Amebis, d. o. o., Kamnik, s Trojine, zavoda za uporabno slovenistiko, in z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 
Več o raziskavi, kot tudi Uvod v podatkovno zbirko in druge podatke o njej je mogoče prebrati na projektni spletni strani.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
659.4:004.65(0.034.2)
811.163.6'373.46
 
        TERMIS [Elektronski vir] : terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi / avtorji Nataša Logar, Dejan Verčič (glavna urednika) ... et al. ; izdajatelj Fakulteta za družbene vede. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2014. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/111/termis
 
ISBN 978-961-6474-25-2
1. Logar, Nataša, 1976-
272985600

 

 

 

 

 

  
TERMIS: Terminološka zbirka podatkov odnosov z javnostmi je dostopen po licenci Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.
All content of »TERMIS: Terminološka zbirka podatkov odnosov z javnostmi« is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Slovenia.