Področja:
informatika, računalništvo
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
11486

Računalniški slovarček
 
© 2013 Odsek za inteligentne sisteme, Institut Jožef Stefan in društvo ACM Slovenija
 
Urednika: Matjaž Gams in Boštjan Kaluža
Izdajatelja: Odsek za inteligentne sisteme, Institut Jožef Stefan in Društvo ACM Slovenija
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2013
Javni (so)financer: /
 

   Računalniški slovarček je odprt dvosmerni slovensko-angleški/angleško-slovenski slovar računalniških izrazov, kjer lahko uporabniki sami dodajajo nova gesla. Osnovna stran slovarja je dostopna na naslovu http://dis-slovarcek.ijs.si.

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
004(038)=111=163.6(0.034.2)
 
    RAČUNALNIŠKI slovarček [Elektronski vir] / urednika Matjaž Gams in Boštjan Kaluža ; izdajatelja Odsek za inteligentne sisteme, Inštitut Jožef  Stefan in Društvo ACM Slovenija. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2013. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/122/racunalniski-slovarcek
 
ISBN 978-961-6474-16-0
1. Gams, Matjaž, računalništvo
268963328

 

 

 

   Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.