Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
429

Slovar slovenskih členkov
 
© 2015 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 
Avtorica: Andreja Žele
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2015
Javni (so)financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 

  
Členki kot najmanjše ubeseditve celih govornih dogodkov so zelo koristne in hkrati pomenljive besedice, ki delajo jezik gospodaren in prožen hkrati, in tako sporočilno kot razpoloženjsko bogatijo besedila. So besedilna besedna vrsta, ker lahko v vsakem konkretnem besedilu ustrezno sporočilno in razpoloženjsko dopolnjujejo ali poudarjajo posamezne besede ali cele povedi. Kot enobesedna sporočila, kratka in zato učinkovita, jih v svojem jeziku zelo pogosto uporabljamo, največkrat spontano, vendar smiselno in pomenljivo. Zdaj pa se nam ponuja možnost, da si svojo praktično rabo členkov še uzavestimo in dopolnimo: slovar predstavlja in opisuje možne rabe členkov – tiste znane, manj znane in še neznane.
 
Slovar je v knjižni obliki izšel leta 2014.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'367.635(038)(0.034.2)
 
ŽELE, Andreja, 1963-
        Slovar slovenskih členkov [Elektronski vir] / Andreja Žele. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/127/slovar-slovenskih-clenkov
 
ISBN 978-961-6474-31-3 (Amebis)
ISBN 978-961-254-779-0 (ZRC SAZU)
 
278388736

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).
 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.