Področja:
seizmologija
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
Število gesel:
414

Inženirsko seizmološki terminološki slovar
 
© 2013 Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo
 
Avtor: + dr. Janez K. Lapajne
Uredniški odbor: Martina Čarman, Andrej Gosar, Barbara Šket Motnikar, Mladen Živčić
Izdajatelj: Agencija RS za okolje
Založnika: Amebis d.o.o., Kamnik in Agencija RS za okolje, Ljubljana
Leto izida: 2013
Javni (so)financer: /
 

  
Inženirsko seizmološki terminološki slovar obsega seizmološke, tektonske in seizmotektonske termine, ki so pomembni za seizmologijo, inženirsko seizmologijo in potresno inženirstvo ter druge sorodne vede. Vsebuje 413 geselskih člankov. Avtor ga je pripravljal več kot 20 let in v tem času (1989-2011) nekatere terminske sklope občasno objavljal v strokovni reviji za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Ujma, v rubriki Strokovna beseda.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
550.34:624(038)=163.6=111(0.034.2)
 
LAPAJNE, Janez
        Inženirsko seizmološki terminološki slovar [Elektronski vir] / Janez K. Lapajne ; izdajatelj Agencija RS za okolje. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Agencija RS za okolje, 2013. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/131/seizmoloski-slovar
 
ISBN 978-961-6474-18-4 (Amebis)
ISBN 978-961-6324-51-9 (Agencija RS za okolje)
 
271194880

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.