Področja:
Jeziki:
švedščina, slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
10140

Švedsko-slovenski slovar
 
© 2004–2014 Lena Holmqvist, Založba ZRC, ZRC SAZU
 
Avtorica: Lena Holmqvist
Urednik: Aleš Pogačnik
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2014
 

  
Švedsko-slovenski slovar/ Svensk-slovensk ordbok Lene Holmqvist je leta 2004 izšel pri Založbi ZRC (ISBN 961-6500-24-4), v soizdajateljstvu Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane ter Kraljeve akademije književnosti, zgodovine in kulturne dediščine iz Stockholma, s podporo Slovensko-švedskega društva in več podjetij (Weltech international, d. o. o.; ABB, d. o. o.; Scania Slovenia, d. o. o.; Ikea, d. o. o.; Eurostyle, d. o. o.; Ericsson, d. o. o.; Kompas, d. d.). Slovar je bil kmalu razprodan, ponatisa ni bilo.
 
Spletna izdaja slovarske baze na portalu Termania, ki jo je uredil Aleš Pogačnik, je enaka knjižni izdaji. Vsebinski popravki so malenkostni: vključujejo le par zatipkov. Ker ni omejena s prostorom, v opisnem delu gesel odpravlja krajšavi - (za osnovo iztočnice) in ~ (za iztočnico), kazalke pa so opremljene s povezavami. Avtorica slovarja (in spodaj objavljenega uvodnega dela), ki je velikodušno dala dovoljenje za to spletno izdajo, pri omenjenih popravkih ni sodelovala.

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.112.5'374=163.6(043.3)
 
HOLMQVIST, Lena
        Švedsko-slovenski slovar [Elektronski vir] / Lena Holmqvist. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/132/svedsko-slovenski-slovar
 
ISBN 978-961-6474-27-6 (Amebis)
ISBN 978-961-254-684-7 (ZRC SAZU)
 
272986624

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.