Področja:
fotografija
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
753

Angleško-slovenski glosar fotografske terminologije
 
© 2015 Irena Orel
 
Avtorica: Irena Orel
Izdajatelj: Amebis, d. o. o., Kamnik
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2015
 

 

 


 
Angleško-slovenski glosar fotografske terminologije zajema osnovno terminologijo s področja analogne in digitalne fotografije. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z besedili s področja fotografije.

 

 

 

 

 

 

 


 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
77(038)=111=163.6(0.034.2)
 
OREL, Irena, 1958-
        Angleško-slovenski glosar fotografske terminologije [Elektronski vir] / Irena orel. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/137/anglesko-slovenski-glosar-fotografske-terminologije
 
ISBN 978-961-6474-30-6
 
277956608

 

 

 

 

 

 

 


 
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).  

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.