Področja:
klekljarstvo, rokodelstvo
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
400

Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik
 
© 2015 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 
Avtorica: Ljudmila Bokal
Izdajatelja: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Klekljarsko društvo Polhov Gradec
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2015
 

 


 
Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik je enojezični avtorski strokovni slovar, ki zajema klekljarske izraze, ki jih je v svojih leposlovnih delih uporabila Tončka Stanonik. Citati iz njih so navedeni za slovarsko razlago ob posameznih iztočnicah. Knjižni slovar je izšel leta 2013 pri Založbi ZRC, ZRC SAZU in je bil ponatisnjen. Je prvi slovenski klekljarski slovar in prvi slovar na rokodelskem področju. V slovarskem delu je ta izdaja enaka knjižnima.
 

 

 


 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
746.21(038)=163.6(0.034.2)
 
BOKAL, Ljudmila
        Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik [Elektronski vir] / Ljudmila Bokal. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/138/mali-klekljarski-slovar
 
ISBN 978-961-6474-29-0 (Amebis)
ISBN 978-961-254-765-3 (ZRC SAZU)
 
277956096
 

 

 


 
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).  

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.