Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
1508

Slovar starejše mariborščine
 
© 2015 Zdenko Borovka
 
Avtor: Zdenko Borovka
Izdajatelj: Amebis, d. o. o., Kamnik
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2015
 

  
Pričujoči slovarček se nanaša na besede/izraze, ki so se v Mariboru uporabljale v 60-tih prejšnjega stoletja. Ker jih današnja mariborska mladina ne razume več, smo jih zapisali, da ne utonejo v pozabo, in iz sentimentalnih razlogov, saj smo tako včasih res govorili. Dandanes se največ še uporabljajo izrazi, ki se nanašajo na tehniko in obrt. Morda je zanimivo to, da se je v posameznih četrtih govorilo nekoliko drugače. Slovarček temelji na mariborščini z levega dela Drave, Maribor – Center.
 
Termin STAREJŠE smo uporabili radi tega, ker je obstajala še starejša, recimo ji stara, ki je tudi mi nismo povsem razumeli.
 
Upsilada (skovanka ruskega pisatelja Vladimirja Nabokova, ki pomeni užitek pri branju)

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'282(038)(0.034.2)
 
BOROVKA, Zdenko
        Slovar starejše mariborščine [Elektronski vir] / Zdenko Borovka. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/139/slovar-starejse-mariborscine
 
ISBN 978-961-6474-33-7
 
278454016

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).
 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.