Področja:
Jeziki:
slovenščina, nemščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
103940

Slovensko-nemški slovar
 
© 2010 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 
Avtor: Maks Pleteršnik
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Založnika:  Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 

 Slovensko-nemški slovar I–II (1894–1895) Maksa Pleteršnika (1840–1923) je klasično delo slovenskega slovaropisja, ki je bilo zaradi količine zajetega besedja (102.522 iztočnic) in kvalitete njegove predstavitve že ob izidu deležno izjemne pozornosti in laskavih ocen v domačih in tujih strokovnih krogih. Tudi po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika je po številu iztočnic še vedno naš najobsežnejši slovar in edini tezavrus slovenskega jezika, saj ob knjižnem in narečnem besedišču 19. stoletja zajema tudi pomembnejši del besedja od Trubarja dalje. Trajno vrednost ima slovar zaradi sistemsko tonemsko zaznamovanega besedja in navedbe avtorskih in zemljepisnih virov. Zato je slovar tudi danes temeljni vir za leksikalne, oblikotvorne, sinonimne, frazeološke, akcentološke, terminološke, etimološke, dialektološke, slovaropisne ... raziskave slovenskega jezika in nepogrešljiv vsakomur, ki ga slovenščina zanima profesionalno ali ljubiteljsko.
Urednica knjižne in elektronske različice Pleteršnikovega slovarja, ki sta izšli v letu 2006 (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenskonemski-slovar-18941895#v) in sta vsebinsko enaki tej, je bila Metka Furlan.

 

 

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=112.2(0.034.2)

PLETERŠNIK, Maks
        Slovensko-nemški slovar [Elektronski vir] / Maks Pleteršnik ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/19/slovensko-nemski-slovar

ISBN 978-961-254-450-8 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-09-2 (Amebis) 
267691264

 

 

 

   Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.