Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
92615

Slovenski pravopis 2001
 
© 2001–2010 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 
Avtorji: Sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Uredniški odbor: Jože Toporišič, Janez Dular, Milena Hajnšek - Holz, Franc Jakopin, Janko Moder
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Založnika:  Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
 

   Slovenski pravopis 2001 predstavlja izrazno stran knjižne slovenščine, tj. pisno in glasovno-naglasno problematiko, ter oblikoslovje in stilistiko z normativnega vidika. Vsebuje 92.615 geselskih člankov in prek 40.000 podgesel slovenskega občno- in lastnoimenskega besedja. Delo je v knjižni obliki izšlo leta 2001 in je bilo večkrat ponatisnjeno. Ta izdaja je razen v redakcijskih popravkih enaka knjižnim izdajam in elektronskima ( http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenski-pravopis-tretji-natis#v), na plošči CD ROM in na spletu (http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html).
 
Avtorji slovarskega dela Slovenskega pravopisa 2001
Slovenski pravopis 2001 je delo uredniškega odbora za pravopisna pravila in uredniškega odbora za pravopisni slovar Pravopisne komisije pri SAZU ter redaktorjev in strokovno-tehničnih sodelavcev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Uredniški odbor: Jože Toporišič, Janez Dular, Milena Hajnšek - Holz, Franc Jakopin, Janko Moder
Redaktorji: Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj
Iztočničarji: Nastja Vojnovič, † Stane Suhadolnik, Peter Weiss, † Janko Moder
Onaglaševalec: Vladimir Nartnik
Strokovni sodelavci: Nanika Holz, Helena Majcenovič, Polona Kostanjevec, Peter Weiss
Tehnični sodelavci: Nevenka Jerman, Marija Jež, Alenka Lap, Lučka Uršič, Peter Weiss
Končna priprava slovarskega besedila: Nanika Holz
Korekture: Milena Hajnšek - Holz, Polona Kostanjevec, Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj, Nastja Vojnovič
Slovarsko besedilo pripravljeno z urejevalnikom EVA Primoža Jakopina.

 

 

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'35(0.034.2)

        SLOVENSKI pravopis 2001 [Elektronski vir] / avtorji sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; uredniški odbor Jože Toporišič ... [et al.] ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/20/slovenski-pravopis

ISBN 978-961-254-452-2 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-11-5 (Amebis)
1. Toporišič, Jože
267695616

 

 

 

   Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.