Področja:
Jeziki:
slovenščina, esperanto
Spremenjeno:
22. 07. 2024 14:11:48
Stevilo gesel:
44941

Slovensko-esperantski slovar

Mica Petrič

 

Področje: splošno

Jezika: slovenščina, esperanto

 

Opis

Slovensko-esperantski slovar

Slovena-Esperanta vortaro

 

© 2018- Združenje za esperanto Slovenije

 

Avtorica: Mica Petrič

Digitalizacija: Mikrografija, d. o. o., Novo mesto

Popravki: Janez Jug

Računalniška priprava: Amebis, d. o. o., Kamnik

Uredniški odbor: Janez Jug, Tomaž Longyka, Vinko Ošlak, Marija Zlatnar Moe

 

Izdajatelj: Združenje za esperanto Slovenije

Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik, in Esperantsko društvo Ljubljana

Leto začetka izhajanja: 2018

Javni (so)financer: /

 

ISSN

 

Slovensko esperantski slovar Mice Petrič je izšel v knjižni obliki leta 1963 v Ljubljani. Avtorica ga je začela sestavljati leta 1954, po izidu pa ga je dopolnjevala do smrti leta 1985. Tipkopis slovarja na 1943 straneh so dediči izročili Zvezi društev za mednarodni jezik esperanto Slovenije, katere pravni naslednik je Združenje za esperanto Slovenije. Pobudo za digitalizacijo slovarja je decembra 2016 dal Janez Jug. Esperantsko društvo Ljubljana se je marca 2017 odločilo, da bo krilo stroške digitalizacije in objave na portalu Termania.

Ta spletni rastoči Slovensko esperantski slovar je preoblikovan, popravljen in dopolnjen tipkopis slovarja, ki je bil pripravljen za objavo v tiskani obliki, kjer je treba varčevati s prostorom. Pri elektronski izdaji te omejitve ni, zato so okrajšave kvalifikatorjev in besednovrstnih oznak zamenjane s celotnimi izrazi. Napake v strukturi geselskih člankov in spremljajoče vsebinske napake je popravil Janez Jug. Iz geselskih člankov je izločil stalne besedne zveze, ki so postale samostojna gesla, in odpravil vse podvojitve besednih zvez in zgledov. Tako pripravljena slovarska podatkovna zbirka je bila dopolnjena s 4946 manjkajočimi gesli iz obrnjenega Esperantsko-slovenskega slovarja (Avsec, Jug, Zlatnar Moe, 1999) ter 139 zemljepisnimi imeni neodvisnih držav in odvisnih ozemelj z ustreznimi pridevniki (Kladnik, Perko, 2015).

Po objavi slovar popravlja in dopolnjuje Janez Jug s sodelovanjem uporabnikov in urednikov.

 

Navodilo za uporabo

Posamezna gesla (besede in besedne zveze) imajo po več esperantskih prevodov. Nekatere prevzete besede imajo poleg ustreznice z istim korenom še druge esperantske tvorjenke z drugimi koreni, npr.: »adaptirati adapti, konformigi, alĝustigi, pretigi, renovigi«. Glagolom so v okroglih oklepajih dodani predlogi in zaimka v tožilniku, npr.: »bati se timi (iun, ion, pri, pro).«

Slovar še ni v celoti usklajen s Slovenskim pravopisom 2001, saj je sestavljavka uporabljala pravopis iz leta 1962. Poleg knjižnih besed je vključila prepovedane besede in ljudske izposojenke. Pri vseh za knjižno rabo nedovoljenih ali odsvetovanih besedah in besednih zvezah napotujeta beseda »glej« oz. puščica na pravilno obliko, pri kateri je prevod, npr.: »podstopiti se glej lotiti se« oz. »podstopiti se ➞ lotiti se«.

Besednovrstne oznake

Slovenščina

Esperanto

členek

partikulo

kazalni zaimek

montra pronomo

medmet

interjekcio

množina

pluralo

neprehodni glagol

netransitiva verbo

osebni zaimek

persona pronomo

predlog

prepozicio

predlog z orodnikom

prepozicio kun instrumentalo

predlog z rodilnikom

prepozicio kun genitivo

prehodni glagol

transitiva verbo

pridevnik

adjektivo

prislov

adverbo

samostalnik

substantivo

števnik

numeralo

veznik

konjunkcio aŭ subjunkcio

vrstilni števnik

orda numeralo

zaimek

pronomo

 

Kvalifikatorji:

Slovenščina

Esperanto

agronomija

agronomio

anatomija

anatomio

arheologija

arkeologio

arhitektura

arkitekturo

astronomija

astronomio

avtomobilizem

aŭtomobilismo

biblijsko

biblia

biologija

biologio

botanika

botaniko

elektrotehnika

elektrotekniko

farmacija

farmacio

figurativno

figurasence

filatelija

filatelo

filozofija

filozofio

finance

financo

fizika

fiziko

fotografija

fotografio

geodezija

geodezio

geografija

geografio

geologija

geologio

geometrija

geometrio

glasba

muziko

gozdarstvo

arbarkultivo

gradbeništvo

konstrutekniko

jezikoslovje

lingvoscienco

kemija

kemio

knjigovodstvo

librotenado

kulinarika

kuirarto

letalstvo

aviado

literarna teorija

literatura teorio

matematika

matematiko

medicina

medicino

meteorologija

meteologio

mineralogija

mineralogio

mitologija

mitologio

morala

moralo

optika

optiko

paleontologija

paleontologio

pesniško

poeziece

pogovorno

familiare

politika

politiko

pomorstvo

maraj aferoj

pravo

juro

psihiatrija

psikiatrio

psihologija

psikologio

računalništvo

komputiko

religija

religio

slabšalno

pejorative

sociologija

sociologio

starinsko

malnovece

šah

ŝako

šport

sporto

tehnika

tekniko

tekstilna stroka

teksindustrio kaj vestoj

tiskarstvo

tipografio

trgovina

komerco

veterina

veterinara medicino

vojska

armeo

zastarelo

malnoviĝinta

zgodovina

historio

zoologija

zoologio

železnica

fervojo

 

Viri

AKADEMIO DE ESPERANTO. Deka Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. 24 septembro 2023. https://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/10oa.html

AKADEMIO DE ESPERANTO. Listo de rekomendataj landnomoj. Oficialaj informoj. 2009 05 04, n-ro 12. http://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/landnomoj/listo_de_rekomendataj_landnomoj/index.html

AKADEMIO DE ESPERANTO. Naŭa Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. Oficialaj informoj, Numero 8 - 2007 03 10.  

ATLAS ptic Slovenije : popis gnezdilk 2002-2017. Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2019. 603 str.

AVSEC, Otmar. Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar = Esperanta-slovena kaj slovena-Esperanta vortaro. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972. 303 str.

AVSEC, Otmar, JUG, Janez, ZLATNAR-MOE, Marija. Esperantsko-slovenski slovar = Esperanto-slovena vortaro. Ljubljana: Forma 7, 1999. 139 str. ISBN 961-6181-17-3.

BENNEMANN, Paul. Esperanto Hand-Wörterbuch. 1, Esperanto-Deutsch. Leipzig: Hirt, 1923. XIV,159 str.

BENNEMANN, Paul. Esperanto Hand-Wörterbuch. 2, Deutsch-Esperanto. Leipzig: Hirt, 1926. XX, 455 str.

BENSON, Peter J. Comprehensive English-Esperanto dictionary. El Cerrito: Esperanto League for North America, 1995. 607 str. ISBN 0-939785-03-X.

BOIRAC,. Émile. Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-franca. Dijon, Darantière, 1909-1910. XXII, 430 str. https://arkivo.esperanto-france.org/divers/pvee/pvee.htm

BOKAREV, E. A. Èsperanto-russkij slovar' = Esperanta-rusa vortaro. Moskva: Russkij jazyk, 1982. 488 str.

BOKAREV, E. A. (urednik). Russko-èsperantskij slovar' = Rusa-Esperanta vortaro. Moskva: Sovetskaja ènciklopedija, 1966. 536 str.

BOSCH, Meike. Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listavcev in iglavcev.. - Kranj : Narava, 2018. - 111 str. 

BUTIN, Max, SOMMER, Josef. Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Limburg/Lahn, 1952. 244 str.

CHERPILLOD, André. Nepivaj vortoj. Courgenard, 1988. 182 str. ISBN 2-906134-05-8

DEBENJAK, Doris, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož. Veliki nemško-slovenski slovar = Großes deutsch-slowenisches Wörterbuch. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992. 1329 str. ISBN 86-341-0792-2.

DEBENJAK, Doris, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož. Veliki nemško-slovenski e-slovar = Grosses deutsch-slowenisches e-Wörterbuch. Ljubljana : DZS, 2007. ISBN 978-961-02-0011-6. http://www.e-slovarji.si

DEBENJAK, Doris, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož. Veliki slovensko-nemški slovar = Großes slowenisch-deutsches Wörterbuch. Ljubljana : DZS, 2003. XIV, 1652 str. ISBN 86-341-3033-9

DEBENJAK, Doris, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož. Veliki slovensko-nemški e-slovar = Grosses slowenisch-deutsches e-Wörterbuch.-Ljubljana: DZS, 2007. ISBN 978-961-02-0010-9. http://www.e-slovarji.si

EICHHOLZ, Rüdiger. Esperanta bildvortaro. Bailieboro: Esperanto Press, 1989. 880 str. ISBN 0-919186-32-7.

EPRAVOPIS: slovenski pravopis 2014‒2018. https://fran.si/135/epravopis-slovenski-pravopis

ESSKJ : slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2018. https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

GRAD, Anton. Francosko-slovenski slovar = Dictionnaire français-slovène. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. XVI, 1405 str.

GRAD, Anton. Francosko-slovenski e-slovar = E-dictionnaire français-slovene. Ljubljana: DZS, 2008. ISBN 978-961-02-0045-1. http://www.e-slovarji.si

JESENIK, Viktor, DEMBSKIJ, Narcis. Slovensko-francoski e-slovar = E-dictionnaire slovene-français. Ljubljana: DZS, 2008. ISBN 978-961-02-0048-2. http://www.e-slovarji.si.

KALOCSAY, K., WARINGHIEN, G., BERNARD, R. Parnasa gvidlibro. Varsovio: Pola Esperanto-Asocio; Heroldo de Esperanto, 1968

KALOCSAY, K., WARINGHIEN, G. Plena analiza gramatiko de Esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1985. 598 str. ISBN 92-9017-032-8

KLADNIK, Drago, PERKO, Drago. Zemljepisna imena. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 2006-2015. https://giam.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena.

KRAUSE, Erich-Dieter. Großes Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Hamburg: Buske, 2007. 1679 str. ISBN 978-3-87548-466-3.

KRAUSE, Erich-Dieter. Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Hamburg: Buske, 1999. 882 str. ISBN 3-87548-193-3.

KRAUSE, Erich-Dieter. Vollständiges Wörterbuch Esperanto-Deutsch : in zwei Bänden = Plena Vortaro Esperanto-Germana : en du volumoj. Novjorko: Mondial, 2018. 1486 str. ISBN 978-1-59569-379-2.

KRVINA, Domen. Sprotni slovar slovenskega jezika 2014‒. https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika

LE PUIL, Jacques., DANVY, Jean-Pierre. Grand dictionnaire français-espéranto. Paris: France-Espéranto, 1992. 939 str. ISBN 2-9507376-0-9.

MINNAJA, Carlo. Vocabolario italiano-esperanto. Milano: CoEdEs Cooperativa Editoriale Esperanto, 1996. 1438 str. ISBN 88-85872-05-0.

MUNNIKSMA, F. International business dictionary in nine languages = Internacia komerca-ekonomika vortaro en naŭ lingvoj. Antwerp: Kluwer Deventer, 1975. 535 str. ISBN 90-267-0394-5.

OKELMANN, Franz. Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Bayreuth, 1993. 370 str. ISBN 3-9802771-2-7.

PLENA ilustrita vortaro de Esperanto. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 1977. 1303 str.

PLENA ilustrita vortaro de Esperanto 2005. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 2005. 1265 str. ISBN 2-9502432-8-2.

PLENA ilustrita vortaro de Esperanto. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda; Partizánske: Edukado@Interreto, 2012. http://vortaro.net/

PETRIČ, Mica. Slovensko-esperantski slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963. 558 str.

PLETERŠNIK, Maks. Slovensko-nemški slovar. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1974. 2 zv.

PONS spletni slovar. Stuttgart: PONS, 2001-. https://sl.pons.com/prevod.

RASTLINE. Tržič: Učila International, 2002. 361 str. ISBN 961-233-426-9.

RETA vortaro. http://www.reta-vortaro.de/revo/

SLOVAR slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970-1991. ISBN 86-341-0653-5.

SLOVAR slovenskega knjižnega jezika. 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-733-2. https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2

SLOVENSKI pravopis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962. 1054 str.

SLOVENSKI pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. XV, 1805 str. ISBN 961-6358-37-5.

SLOVENSKI pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-732-5. http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis

SPLOŠNI slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. XVII, 909 str. ISBN 978-961-209-810-0.

TEKSTARO de Esperanto. Raleigh, NC: Esperantic Studies Foundation, 2003-. http://tekstaro.com/

URBAN, Erhard. Gastronomia terminaro : kun fakterminaro por kelneroj kaj kuiristoj. Jarlibro 1958. str. 98-221. http://www.eventoj.hu/steb/vortaroj/gastronomia-terminaro-jarlibro-1958.pdf

VATRÉ, Henri: Neologisma glosaro. Saarbrücken: Iltis, 1989. 87 str. ISBN 3-927613-07-X.

VELIKI angleško-slovenski e-slovar Oxford®-DZS. Ljubljana: DZS, 2009. ISBN 978-961-02-0117-5. http://www.e-slovarji.si.

WARINGHIEN, Gaston. Grand dictionnaire espéranto-français. Paris: SAT-Amikaro, 1994. 443 str. ISBN 2-9508809-0-8.

WENNERGREN, Bertilo. Kritikaj notoj pri la Plena ilustrita vortaro 2002 kaj 2005. http://bertilow.com/piv/index.html

WENNERGREN, Bertilo. Landoj kaj lingvoj de la mondo. http://bertilow.com/lanlin/index.html

WENNERGREN, Bertilo. PMEG : plena manlibro de Esperanta gramatiko. Versio 15.0.1 (de la 26a de Majo 2016). http://bertilow.com/pmeg/index.html

WELLS, John C. English-Esperanto-English dictionary. New York: Mondial, 2010. XLV, 459 str. ISBN 978-1-59569-149-1.

WINGEN, Hans. Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Limburg/Lahn, 1954. 176 str.

WÜSTER, Eugen. Enciklopedia vortaro Esperanta-germana. I-III. Leipzig: Hirt, 1923. 414 str.

ŽIVALI. Tržič: Učila International, 2002. 377 str. ISBN 961-233-427-7.

ŽIVANOVIĆ, Stevan, GJIVOJE, Marinko. Rečnik esperantsko-srpskohrvatski = Esperanta-serbokroata vortaro. Zagreb: IKS – Internacia Kultura Servo; Pisa: Edistudio, 1979. 238, 18 str. ISBN 88-7036-023-7.

 

 

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

 

Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto de ĉi tiu publikaĵo povas esti reproduktita, konservita en retrovan sistemon aŭ transdonita, en iu ajn formo aŭ per iu ajn rimedo, elektronike, mekanike, fotokopie, registrite aŭ alie, sen la antaŭa permeso de la eldonisto.

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.