Področja:
Jeziki:
makedonščina, slovenščina
Spremenjeno:
14. 11. 2022 14:16:24
Stevilo gesel:
20083

Makedonsko-slovenski slovar
 
© 2019– Gjoko Nikolovski

Avtorji: Gjoko Nikolovski, Mojca Marič, Katja Vizjak
Sodelavke: Verica Projkov, Valerija Jangelovska, Nina Kovačič, Ana Helbl, Nina Ambrožič, Hana Podjed, Jasna Vidinić
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7268

 


 

Slovenščina in makedonščina sta se v preteklosti že pojavljali v dvojezičnih slovarjih, tokrat pa sta prvič predstavljeni v elektronski slovaropisni izdaji.

Prvi Makedonsko-slovenski slovar avtorja Franceta Novšaka je izšel leta 1982. Drugo slovaropisno delo, ki je izšlo leta 1991, je Osnovni frekvenčni slovar Nove Makedonije (Основен честотен речник на Нова Македонија) avtorja Dragija Stefanije. Naslednje slovaropisno delo, ki povezuje makedonski in slovenski jezik, je Mali makedonsko-slovenski slovar in Mali slovensko-makedonski slovar Dragija Stefanije in Toneta Pretnarja iz leta 1998. Navedenih treh slovarjev že dolgo ni mogoče več kupiti, dosegljivi so le v makedonskih in slovenskih knjižnicah. Zadnje slovaropisno delo je Slovensko-makedonski slovar avtorja Remza Skenderovića iz leta 2012. Čeprav imamo štiri slovarje, ki povezujejo makedonščino in slovenščino, je v sodobnem času, ko je tehnologija vpeta v naše vsakdanje življenje, odsotnost elektronske verzije slovarja moteča.

Pred vami je izdaja Makedonsko-slovenskega slovarja v elektronski obliki. Gre za rastoči slovar, ki se bo sproti dopolnjeval in pri tem opiral na zadnje izdaje normativnih priročnikov makedonskega in slovenskega jezika.

 

Zgradba slovarskega sestavka

Iztočnice so v slovarju razvrščene po makedonski azbuki (abecedi), ki ima naslednji vrstni red: а, б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с, т, ќ, у, ф, х, ц, ч, џ, ш. Navedene so brez naglasnega znamenja, saj je za makedonščino značilno stalno mesto naglasa (dvozložne in trizložne besede imajo naglas na prvem zlogu, pri večzložnih besedah pa je naglas na tretjem zlogu od konca besede).

Iztočnici sledijo slovnični podatki: pri samostalnikih je navedena množina, kadar odstopa od običajne množine z obrazilom -и, in sicer v primeru neobstojnega samoglasnika, ki v množini odpade (старец -ци), v primeru glasovne spremembe (весник -ци), dvojnih oblik (клуч -еви/-ови) ali izpada črke (случај -аи); pri pridevnikih v primeru neobstojnega samoglasnika (коректен -тна). Na koncu je podatek o besedni vrsti.

Sledi prevod iztočnice v slovenščino in po potrebi zgled rabe.

 

Besedne vrste

Besedne vrste so označene z mednarodnimi krajšavami, in sicer skladno s slovaropisno tradicijo makedonskega jezika kot izhodiščnega jezika v tem slovarju.

adj.        pridevnik

adv.       prislov

conj.      veznik

f.            samostalnik ženskega spola

interj.     medmet

ipf.         nedovršni glagol

m.          samostalnik moškega spola

n.           samostalnik srednjega spola

part.       členek

pf.          dovršni glagol

prep.      predlog

pron.      zaimek

 

Glagoli

Glagoli so predstavljeni v 3. osebi ednine sedanjika. Ta oblika s svojim končnim samoglasnikom kaže tudi glasovno skupino a, e in i (гледа, пее, носи). Dovršni glagoli so predstavljeni s krajšavo pf., nedovršni pa z ipf. Dvovidski glagoli so označeni s krajšavo pf./ipf.

Samostalniki

Samostalniki so predstavljeni v osnovni obliki in odvisno od spola označeni s krajšavami: m. (moški spol), f. (ženski spol), n. (srednji spol). Samostalniki, ki imajo samo množino, so označeni s pl., samostalniki, ki imajo samo ednino, pa s sg.

Zaimki

Zaimki so predstavljeni v osnovni obliki in označeni s krajšavo pron. Ob obliki moškega spola sta podani obliki ženskega in srednjega spola.

Pridevniki

Pridevniki so predstavljeni z obliko moškega spola in s krajšavo adj. Oblika ženskega spola je podana v primeru glasovnih sprememb (коректен -тна). Nesklonljivi pridevniki so označeni s krajšavo indecl.

 

Seznam krajšav in simbolov

→                         glej

abbr.                     kratica

acc.                       tožilnik

adj.                        pridevnik

adv.                       prislov

aeron.                   aeronavtika

agric.                     kmetijstvo

anat.                     anatomija

arch.                     zastarelo

archaeol.              arheologija

archit.                   arhitektura

art                         umetnost

astrol.                   astrologija

astron.                  astronomija

augm.                   avgmentativ/večalnica

auto.                     avtomobilizem, avtomehanika

аux.                      pomožni glagol

biochem.              biokemija

biol.                      biologija

bot.                       botanika

chem.                   kemija

cine.                     filmski izraz

comput.                informatika

сопј.                     veznik

constr.                  gradbeništvo

culin.                    kulinarika

dat.                      dajalnik

dim.                     manjšalnica

dial.                      narečno

ecol.                     ekologija

есоп.                    ekonomija

electron.              elektronika

euphem.              evfemizem

f.                          samostalnik ženskega spola

fig.                        figurativno

geog.                    geografija

geol.                     geologija

geom.                   geometrija

hist.                      zgodovina

hum.                     šaljivo

hunt.                     lov, ribolov

imper.                   velelnik

impers.                 brezosebno

indecl.                  nesklonljiv(o)

inf.                        pogovorno

interj.                    medmet

iron.                      ironično

ling.                       jezikoslovje

latin                       latinščina

law                        pravo

lit.                          književnost

m.                          samostalnik moškega spola

math.                     matematika

med.                      medicina

meteor.                  vremenoslovje

mil.                        vojska

min.                      rudarstvo

miner.                   mineralogija

mod.                     naklonski glagol

mus.                     glasba, muzikologija

myth.                    mitologija

n.                          samostalnik srednjega spola

naut.                     navtika, pomorstvo

num.                     števnik

part.                      členek

pej.                       slabšalno

pharm.                  farmacija, farmakologija

philos.                   filozofija

рhon.                    fonetika

photo.                   fotografija

phys.                     fizika

physiol.                 fiziologija

pl.                          množina

poet.                     pesniško

pol.                        politika

prep.                     predlog

pron.                     zaimek

psych.                   psihologija

relig.                     religija                 

sg.                         ednina

sl.                          sleng

sociol.                   sociologija

sport                     šport

taboo                    vulgarno

tech.                      tehnologija

text.                       tekstilna stroka

theat.                    gledališče

voc.                       zvalnik                 

vet.                       veterina

zool.                     zoologija