Področja:
Jeziki:
latinščina, slovenščina, angleščina
Spremenjen:
Število gesel:
790

Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig
 
© 2010 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
 
Avtorica: Darja Mihelič
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU
Založnika:  Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 

 Gre za trojezično slovarsko zbirko, v kateri so predstavljeni pojmi, ki se pojavljajo v piranskih srednjeveških notarskih knjigah. Zbirka je nastala na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ob pripravi znanstvenokritičnih izdaj notarskih sešitkov in njihovih fragmentov, ki jih hranijo v piranski izpostavi Pokrajinskega arhiva Koper. Tematsko segajo zapisi na različna področja srednjeveškega življenja, predvsem pa razkrivajo nekdanjo poslovno prakso od trgovskih družb, prek trgovanja na kredit in posojanja denarja do udinjanja pri delodajalcu, prodaje ali oddaje nepremičnin v zakup ipd. Izhodiščni jezik zbirke je latinščina, v kateri so zapisani izvirniki, sledijo slovenski in angleški prevodni ustrezniki.

 

 

 

 CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

347.961.4 (038)=124'04=163.6=111(0.034.2)

MIHELIČ, Darja
        Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig [Elektronski vir] / avtorica Darja Mihelič ; izdajatelj Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/24/latinsko-slovensko-angleska-slovarska-zbirka-pojmov-iz-srednjeveskih-notarskih-knjig

ISBN 978-961-254-447-8 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-06-1 (Amebis)
267686144

 

 

 

 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.