Področja:
Jeziki:
ruščina, slovenščina
Spremenjeno:
3. 09. 2020 06:21:24
Stevilo gesel:
1142

Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike / Русско-словенский словарь сочетаемости для начинающих
 
© 2019 Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Marina Jajić Novogradec, Svetlana Smirnova
 
Avtorice: Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Marina Jajić Novogradec, Svetlana Smirnova
Urednica: Irina Makarova Tominec
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7357

 


 

Opis:

Rusko-slovenski kolokacijski slovar je namenjen tako začetnikom, kot tudi nadaljevalcem, ki želijo poglobiti in razširiti znanje ruskega jezika. Jedrno rusko besedišče (čez 1000 geselskih iztočnic) v slovarju dobi poglobljen prikaz pomenskih in slovničnih značilnosti. Posamezna beseda-iztočnica je predstavljena v povezavi z drugimi ruskimi besedami, ki jo pogosto spremljajo v jeziku, kar širi besedni zaklad uporabnika in ga maksimalno pripravi na rabo besed v komunikaciji. Zraven uporabnik najde razširjen nabor vseh pomembnejših slovničnih oblik besede-iztočnice, glede na besedno vrsto (sklanjatev, spregatev, časovne oblike, stopnjevanje). V posameznih primerih slovar opozarja tudi na pogostejše napake, značilne za slovenske govorce ruščine (rubrika Posebnosti). Predstavitev besede se zaključi s primeri pogoste rabe (primeri stavkov), stalnih besednih zvez in besednih tvorjenk. Vse ruske besede v slovarju imajo označena naglasna mesta.

Odzivi uporabnikov predstavljajo dragocen napotek za nadaljnje delo. Prosimo, če lahko svoje mnenje pustite na spodnji povezavi. (https://www.1ka.si/a/231269)

Zahvala:

Za pripombe in dragocene napotke pri nastajanju slovarja se avtorji zahvaljujemo sodelavcem Inštituta za ruski jezik Ruske akademije znanosti, Moskva, sodelavcem Oddelka za rusistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, sodelavcem Oddelka za slovenistiko in Oddelka za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper.

Описание:

Русско-словенский словарь сочетаемости предназначен как для начинающих, так и для тех, кто желает углубить и расширить знание русского языка. Базовая русская лексика (свыше 1000 лексических единиц) в словаре получает расширенную функциональную характеристику через описание ключевых семантических и грамматических свойств. Особое внимание уделено представлению сочетаемости слова, что способствует расширению словарного запаса и значительно облегчает использование слова в речи. В помощь при освоении грамматической системы русского языка в словарную статью включен также полный набор ключевых грамматических форм описываемого русского слова. В ряде случаев словарь обращает внимание на наиболее частотные ошибки, встречающиеся в русской речи словенцев (рубрика Posebnosti). Описание слова завершают примеры предложений, устойчивых словосочетаний и однокоренных слов. Все русские слова содержат указание на место ударения.

Будем благодарны за ваше мнение, которое можно оставить здесь. (https://www.1ka.si/a/231357)

Авторы выражают благодарность сотрудникам Института русского языка РАН, г. Москва, сотрудникам Кафедры русского языка Философского факультета Люблянского университета, сотрудникам Кафедры словенского языка и Кафедры прикладной лингвистики Факультета гуманитарных наук Приморского университета, г. Копер, Словения, за ценные замечания при создании словаря.