Področja:
Jeziki:
grščina, slovenščina
Spremenjen:
23. 07. 2020 20:54:27
Število gesel:
4397

Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ)  (1. e-izdaja)

© 2018 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo, in Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Avtorja: Anton Dokler, Matej Hriberšek
Zasnova in struktura: Matej Hriberšek
Priprava gesel: Nena Bobovnik, Anja Božič, Rok Kuntner, Nataša Martina Pintarič, Maša Poljšak Kus, Meta Skubic, Sergej Valijev
Gradivo vzorčne baze temelji na Grško-slovenskem slovarju Antona Doklerja iz leta 1915.
Strokovna sodelavca: Miro Romih, Aleš Pogačnik
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU
Leto izida: 2018
Javni (so)financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropski socialni sklad; Univerza v Ljubljani
 CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.14'02'374=163.6(0.034.2)

DOKLER, Anton
        Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-K) [Elektronski vir] / [avtorja Anton Dokler, Matej Hriberšek ; zasnova in struktura Matej Hriberšek ; priprava gesel Nena Bobovnik ... [et al.] ; izdajatelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo]. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): : http://www.termania.net/slovarji/244/Novi_grsko_slovenski_slovar

ISBN 978-961-6474-37-5 (Amebis)
ISBN 978-961-05-0140-4 (ZRC SAZU)
1. Gl. stv. nasl. 2. Hriberšek, Matej
297383168
 VZORČNA BAZA ZA NOVI GRŠKO-SLOVENSKI SLOVAR, ki vključuje gesla od Z (zeta) do K (kappa), je del projekta PRIPRAVA VSEBINSKE IN STRUKTURNE ZASNOVE TER VZORČNE BAZE ZA NOVI GRŠKO-SLOVENSKI SLOVAR, nastalega v projektnem okviru »Javnega razpisa 'Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018'«, ki je bil na ta razpis prijavljen preko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V projekt so bili vključeni:

1. študentje oddelka za klasično filologijo:

 • Nena Bobovnik
 • Anja Božič
 • Rok Kuntner
 • Nataša Martina Pintarič
 • Maša Poljšak Kus
 • Meta Skubic
 • Sergej Valijev;

2.  podporna strokovna oseba prijavitelja (FF):

 • Urška Gruden, samostojna strokovna delavka (univ. dipl. ped., spec.), Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta, Ljubljana;

3. strokovna sodelavca:

 • Miroslav Romih, direktor podjetja AMEBIS programska oprema, d. o. o. Kamnik;
 • mag. Aleš Pogačnik, vodja in glavni urednik Založbe ZRC;

4. vodja projekta in pedagoški mentor:

 • doc. dr. Matej Hriberšek. Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Osnova in namen projekta

Namen projekta je bil priprava vsebinske in strukturne zasnove za novi (staro)grško-slovenski slovar in izdelava vzorčne baze, kar bi bilo izhodišče za nadaljnje delo na tem slovarskem projektu, ki bi ob ustrezni podpori v nekaj letih lahko pripeljalo do povsem novega grško-slovenskega slovarja; ta je že leta deziderat filološke stroke pri nas, narekujejo pa ga tudi potrebe pouka na gimnazijah in na fakulteti. Tako bi po več kot 100 letih dobili nov in sodoben učni pripomoček za učenje grščine in ukvarjanje z grškim jezikom v slovenskem jeziku.

Za izhodišče projekta je bil vzet nabor geselskih iztočnic iz Doklerjevega Grško-slovenskega slovarja; ta je edini slovar za staro grščino in edini konkretnejši učni pripomoček za pouk tega predmeta v Sloveniji. Doslej je izšel samo dvakrat: prvič l. 1915 in v nespremenjenem ponatisu l. 1999 (ta različica je v spletni obliki dosegljiva tudi na portalu Termania). Slovar je edino pomagalo za pouk grščine v srednji šoli in na fakulteti, pa tudi edini pripomoček za prevajalce iz stare grščine v slovenskem jeziku poleg nekaterih manjših priročnih slovarčkov, ki so skozi čas nastajali pri nas. Projekt je posledica nuje, ker je Doklerjev slovar razprodan, delno posodobljena različica (2015) pa je bila namenjena slovenskim gimnazijam v Italiji in sploh ni bila v prodaji. Doklerjev slovar iz leta 1915 je potrebno strukturno, jezikovno in vsebinsko posodobiti in nadgraditi, da bo ustrezal sodobnim zahtevam pouka, kajti: v njem je precej arhaizmov in zastarelih besed; struktura gesel je pogosto, zlasti pri obsežnejših geslih, zapletena, nejasna in nepregledna; lastna imena v slovarju niso poslovenjena; številne vanj vključene etimologije je treba posodobiti; oblikovno ga je treba prilagoditi, da bo preglednejši in nazornejši ter tako prijaznejši za uporabnika. Z razširitvijo nabora besedja, z ustreznimi lektorskimi popravki in dopolnili, s popravki etimologij in imen ter z razširitvijo praktičnih slovarskih primerov bi tako lahko grško-slovenski slovar postal kvaliteten študijski ali sčasoma celo znanstveni slovar, aktualen za širok nabor različnih strok, primerljiv s tovrstnimi slovarji v tujini. Tak učni pripomoček, ki bi lahko bil dostopen v različnih oblikah (knjižna, spletna, elektronska v obliki aplikacije) bi pripomogel tudi k širjenju zavesti o pomenu klasične izobrazbe ter o pomenu obeh klasičnih jezikov in njuni vlogi v slovenskem prostoru skozi čas.

 

Trajanje in rezultati projekta

Rezultati dela:

• Sodelujoči študentje so gesla vnesli v bazo ter jih po potrebi drugače ali na novo strukturirali.

• Oba strokovna sodelavca, g. Romih in g. Pogačnik, sta skrbela za programske in deloma tudi vsebinske rešitve in dopolnila.

• Naloge pedagoškega mentorja so bile: usposobitev študentov za delo na slovarju; nadzor nad potekom projekta; usklajevanje med vsemi sodelujočimi; pregled in nadgradnja vsebine in slovarskega gradiva; skupaj s strokovnima sodelavcema oblikovanje slovarske in programske strukture.

Vnos geselskih iztočnic:

 • Nataša Martina Pintarič: ζ, η, θ do Θαργηλιών;
 • Anja Božič: θαρραλέος – ἴασπις;
 • Nena Bobovnik: ἰαστί – καθαιρέω;
 • Meta Skubic: καθαίρω – κασσίτετος;
 • Rok Kuntner: Κασταλία – κατα-στείβω;
 • Maša Poljšak Kus: καταστέλλω – κήρ;
 • Sergej Valijev: κηραίνω – κραναός;
 • Matej Hriberšek: κράνεια – κωφός.

Trajanje

Projekt je trajal od julija 2018 do 15. septembra 2018. V tem času so se študentje usposobili za delo s slovarjem, pripravljeno je bilo programsko okolje za delo na novem slovarju ter vzorčna baza, ki naj bi po prvotni napovedi obsegala med 600 in 700 gesel. Slednji cilj je uspelo skupini nekajkrat preseči, saj vzorčna baza vključuje kar 4257 (!) geselskih iztočnic.