Področja:
splošno, tehnika
Jeziki:
nemščina, angleščina
Spremenjen:
10. 04. 2024 08:46:00
Število gesel:
645377

Nemško-angleški slovar tehnike in naravoslovja

© 2019– Tjaša Kuerpick

Avtorica: Tjaša Kuerpick, Ljubljana
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7241

 


 

Nemško-angleški slovar s področja tehnike in znanosti je rezultat zbranih besed, ki je nastal v zadnjih 30 let med mojim delom kot nemško-angleška prevajalka. Slovar obsega večinoma terminologijo s področja strojništva, elektrotehnike, informacijske tehnologije, elektronike, gradbeništva, kemije, biologije, ekonomije, varnosti pri delu in varstva okolja. Poleg tega pokriva tudi v manjšem obsegu naslednja področja: avtomobilska terminologija, kmetijstvo in gozdarstvo, hrana, geografija, hidrologija, botanika, pravna znanost, patenti, minerali, transport in logistika, znanost o materialih, klimatska tehnika in ogrevanje, tekstilni inženiring, fizika, železnica in upravljanje projektov. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z besedili s področja tehnike, varnosti in naravoslovja.

Opomba
Čeprav sem pri pripravi slovarja za objavo, slovar neštetokrat pregledala, je zaradi velikega obsega slovarja možno, da so ostala nekatera gesla, ki jih je treba vsebinsko popraviti ali dopolniti. V zvezi s tem bi bila hvaležna za vsako koristno pripombo.

 


 

German-English Dictionary of Engineering and Science

© 2019 Tjaša Kuerpick

Author: Tjaša Kuerpick, Ljubljana
Publisher: Amebis, d. o. o., Kamnik
Published: 2019
Public (co)financier: Ministry of Culture

The German-English dictionary in the field of engineering and science is the result of collected words during my work as German-English translator in the past 30 years. It covers mostly terminology in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, information technology, electronics, construction, chemistry, biology, economics, occupational safety and environmental protection. Beside general expressions it contains also some minor areas such as automotive terminology, agriculture and forestry, food, geography, hydrology, botany, legal science, patents, minerals, transport and logistics, material science, climate technique and heating, textile engineering, physics, railway and project management. It is intended for anyone who deals with texts in the field of technologies, safety and natural science.

Note
Despite the fact that I have checked the dictionary several times before the publishing date, there might still be some words that need to be corrected or complemented, which might have been overseen due to the high volume I had to deal with. In case you will find such an entry I would appreciate to leave me a note.