Področja:
splošno, tehnika
Jeziki:
nemščina, slovenščina
Spremenjeno:
11. 07. 2024 11:14:30
Stevilo gesel:
192034

Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja

© 2019– Tjaša Kuerpick

Avtorica: Tjaša Kuerpick, Ljubljana
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-725X

 


 

Nemško-slovenski slovar s področja tehnike in naravoslovja je zbirka besed, ki je nastala v zadnjih 30 let med prevajanjem iz ali v nemški jezik. Slovar pokriva večinoma terminologijo s področja strojništva, elektrotehnike, informatike, elektronike, gradbeništva, kemije, biologije, ekonomije, varstva pri delu in varstva okolja. V manjšem številu so zajeta tudi druga področja, kot je npr. geografija, hidrologija, botanika, klimatska tehnika in tehnika ogrevanja, tekstilna tehnika, fizika, železnica in projektno delo. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z besedili s področja tehnike, varstva in naravoslovja.

Kratice besednih vrst:

art. ► člen
phr ► fraza, stavek
verb.fin ► glagol: določnik, sedanjik
verb.part ► glagol: deležnik
verb.zu ► glagol: z »zu«
verb ► glagol: nedoločnik
abk. ► kratica ali okrajšava: z dodanim pomenom v opombi
NE ► lastno ime
int. ► medmet
EH ► merska enota
präp ► predlog
Präfix.GR ► predpona: z veliko začetnico
Präfix.KL ► predpona: z malo začetnico
Sprichw. ► pregovor
adj ► pridevnik: osnovnik
adj.k ► pridevnik: primernik
adj.s ► pridevnik: presežnik
adj.e ► pridevnik: elativ
Suffix ► pripona
adv ► prislov
f ► samostalnik: ženski spol, ednina
f, n ► samostalnik: ženski in srednji spol, ednina
m ► samostalnik: moški spol, ednina
m, f ► samostalnik: moški in ženski spol, ednina
m, n ► samostalnik: moški in srednji spol, ednina
n ► samostalnik: srednji spol, množina
fpl ► samostalnik: ženski spol, množina
fpl, npl ► samostalnik: ženski in srednji spol, množina
mpl ► samostalnik: moški spol, množina
mpl, fpl ► samostalnik: moški in ženski spol, množina
mpl, npl ► samostalnik: moški in srednji spol, množina
npl ► samostalnik: srednji spol, množina
pl ► samostalnik: množina
ubk. ► samostalnik: spol neznan
num ► število
Fw ► tujka
konj ► veznik
pron ► zaimek

Opomba
Čeprav sem pri pripravi slovarja za objavo, slovar neštetokrat pregledala, je zaradi velikega obsega slovarja možno, da so ostala nekatera gesla, ki jih je treba vsebinsko popraviti ali dopolniti. V zvezi s tem bi bila hvaležna za vsako koristno pripombo.

 


 

German-Slovenian Dictionary of Engineering and Science

© 2019 Tjaša Kuerpick

Author: Tjaša Kuerpick, Ljubljana
Publisher: Amebis, d. o. o., Kamnik
Published: 2019
Public (co)financier: Ministry of Culture

The German-Slovene dictionary in the field of engineering and science is the result of collected words during my work as German-Slovenian translator in the past 30 years. It covers mostly terminology in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, information technology, electronics, construction, chemistry, biology, economics, occupational safety and environmental protection. Beside general translations it contains also some other minor areas such as geography, hydrology, botany, climate technique and technique of heating, textile engineering, physics, railway and project management. It is intended for anyone who deals with texts in the field of technology, safety and science.

Abbreviations, used for the German headwords:

art. ► Article
phr ► Phrase
verb.fin ► Verb: finit, present tense
verb.part ► Verb: gerund
verb.zu ► Verb: with »zu«
verb ► Verb: indefinite
abk. ► Abbreviation: the meaning is added in the note
NE ► Proper noun
int. ► Interjunction
EH ► Unit of measurement
präp ► Preposition
Präfix.GR ► Prefix: starting with a upper case letter
Präfix.KL ► Prefix: starting with a lower case letter
Sprichw. ► Proverb
adj ► Adjective: elementary
adj.k ► Adjective: comparative
adj.s ► Adjective: superlative
adj.e ► Adjective: absolute superlative
Suffix ► Suffix
adv ► Adverb
f ► Noun: female, singular
f, n ► Noun: female and neuter gender, singular
m ► Noun: male gender, singular
m, f ► Noun: male and female gender, singular
m, n ► Noun: male and neuter gender, singular
n ► Noun: neuter gender, plural
fpl ► Noun: female gender, plural
fpl, npl ► Noun: female and neuter gender, plural
mpl ► Noun: male gender, plural
mpl, fpl ► Noun: male and female gender, plural
mpl, npl ► Noun: male and neuter gender, plural
npl ► Noun: neuter gender, plural
pl ► Noun: plural
ubk. ► Noun: gender unknown
num ► Number
Fw ► Foreign word
konj ► Conjunction
pron ► Pronoun

Note
Despite the fact that I have checked the dictionary several times before the publishing date, there might still be some words that need to be corrected or complemented, which might have been overseen due to the high volume I had to deal with. In case you will find such an entry I would appreciate to leave me a note.