Področja:
Jeziki:
slovenščina, ruščina
Spremenjeno:
17. 07. 2021 14:21:56
Stevilo gesel:
1190

Slovensko-ruski kolokacijski slovar za začetnike / Словенско-русский словарь сочетаемости для начинающих

© 2019 Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Valerija Lah Peternel
 
Avtorice: Irina Makarova Tominec, Neža Zupančič Logar, Valerija Lah Peternel
Urednica: Irina Makarova Tominec
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7365

 


 

Opis:

Slovensko-ruski kolokacijski slovar je namenjen tako začetnikom, kot tudi nadaljevalcem, ki želijo poglobiti in razširiti znanje slovenskega jezika. Jedrno slovensko besedišče (čez 1000 geselskih iztočnic) v slovarju dobi poglobljen prikaz pomenskih in slovničnih značilnosti. Posamezna beseda-iztočnica je predstavljena v povezavi z drugimi slovenskimi besedami, ki jo pogosto spremljajo v jeziku, kar širi besedni zaklad uporabnika in ga maksimalno pripravi na rabo besed v komunikaciji. Zraven uporabnik najde razširjen nabor vseh pomembnejših slovničnih oblik besede-iztočnice, glede na besedno vrsto (sklanjatev, spregatev, časovne oblike, stopnjevanje). V posameznih primerih slovar opozarja tudi na pogostejše napake, značilne za ruske govorce slovenščine (rubrika Posebnosti). Predstavitev besede se zaključi s primeri pogoste rabe (primeri stavkov), stalnih besednih zvez in besednih tvorjenk.

Odzivi uporabnikov predstavljajo dragocen napotek za nadaljnje delo. Prosimo, če lahko svoje mnenje pustite na spodnji povezavi (https://www.1ka.si/a/231353).

Osnovni pomeni vseh geselskih iztočnic so v času objave slovarja prevedeni v celoti, prevajanje ponazoritvenih kolokacijskih zvez v ruščino se trenutno zaključuje.

Zahvala:

Za pripombe in dragocene napotke se avtorji zahvaljujemo sodelavcem Inštituta za slovenski jezik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sodelavcem Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, sodelavcem Centra za slovenščino kot drugi/tuj jezik Univerze v Ljubljani. Posebna zahvala za kontrolo korektnosti naglaševanja slovenskih besed pripada sodelavcem Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper.

Описание:

Словенско-русский словарь сочетаемости предназначен как для начинающих, так и для тех, кто желает расширить и углубить знание словенского языка. Базовая словенская лексика (свыше 1000 лексических единиц) в словаре получает расширенную функциональную характеристику через описание ключевых семантических и грамматических свойств. Особое внимание уделено представлению сочетаемости слова, что способствует расширению словарного запаса и значительно облегчает использование слова в речи. В помощь при освоении непростой грамматической системы словенского языка в  словарную статью включен также полный набор ключевых грамматических форм описываемого словенского слова. В ряде случаев словарь обращает внимание на наиболее частотные ошибки, встречающиеся в словенской речи русскоговорящих (рубрика Обратите внимание). Описание слова завершают примеры предложений, устойчивых словосочетаний и однокоренных слов. Все словенские слова содержат указание на качество и место ударения.

Будем благодарны за ваше мнение, которое можно оставить здесь. (https://www.1ka.si/a/231301).

Перевод основных значений всех слов на русский язык на момент публикации словаря завершен, перевод иллюстративных словосочетаний в части словарных статей в завершающей фазе.

За ценные замечания при создании словаря авторы выражают благодарность сотрудникам Института словенского языка Словенской академии наук, г. Любляна, сотрудникам Центра языковых технологий Философского факультета Люблянского университета, сотрудникам Центра словенского языка как иностранного Философского факультета Люблянского универститета. Помощь при контроле правильности фонетической характеристики слова оказали сотрудники Кафедры словенского языка Факультета гуманитарных наук Приморского университета, г. Копер, Словения.