Področja:
obramba, vojska
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjen:
19. 03. 2019 13:50:20
Število gesel:
7198

Začasni angleško-slovenski vojaški priročni slovar

© 2019 Slovenska vojska
 
Avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnič
Jezikovni pregled slovenskega besedila: Sonja Cestnik Zadnek
Izdajatelj: Slovenska vojska
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7438

 


 

Slovar vsebuje vojaškostrokovno izrazje, nekatere postrojitvene ukaze ter najpogostejše uradne kratice in okrajšave, namenjene pripadnikom vojske pri delovanju v domačem in mednarodnem okolju. Izrazje je iz virov, ki so nastali konec 20. stoletja.